Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, laboratoria powinny monitorować swoje działania poprzez uczestnictwo w badaniach biegłości i/lub uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych innych niż badania biegłości. Norma wymaga aby laboratoria planowały swoje działania w tym zakresie, a następnie poddawały je przeglądom w celu analizy i wykorzystania do kontroli oraz doskonalenia działalności laboratoryjnej. PCA działając zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17011:2018-2 wymaga od laboratoriów akredytowanych i wnioskujących o akredytację, przedstawienia dowodów kompetencji. Warunki jakie musi spełnić laboratorium regulowane są również przez dokument PCA – DA-05 „Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości”, mówiący o wykorzystywaniu badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych w procesie akredytacji i nadzoru.

Główne korzyści z uczestnictwa w programach badania biegłości to:

  • monitorowanie i podnoszenie jakości wykonywanych analiz,
  • porównania analiz wykonywanych przez różne laboratoria,
  • potwierdzenie profesjonalizmu personelu,
  • potwierdzenie kompetencji technicznych,
  • udowodnienie kompetencji klientom i jednostkom akredytującym,
  • ocena stosowanych metod i wyposażenia.

Laboratorium Chemii Analitycznej ITPE w corocznych cyklach uczestniczy między innymi w:

  • krajowych badaniach biegłości organizowanych przez Ośrodek Badań Biegłości ITPE w zakresie badań właściwości fizykochemicznych węgla kamiennego i brunatnego, odpadów paleniskowych, biomasy stałej, stałych paliw wtórnych, olejów lekkich i ciężkich,
  • międzynarodowych badaniach biegłości w zakresie badań fizykochemicznych węgla kamiennego i brunatnego, koksu, biomasy stałej, stałych paliw wtórnych oraz odpadów paleniskowych,
  • porównaniach międzylaboratoryjnych w zakresie analizy gazów, węgli aktywnych i ww.

Wyniki wszystkich badań porównawczych wyrażone najczęściej przy użyciu wskaźników z-score lub z’-score, każdorazowo analizowane są przez Kierownika Laboratorium oraz personel nadzorujący badania. Laboratorium Chemii Analitycznej uzyskuje corocznie zadowalające wyniki badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych dla wszystkich analiz i obiektów badań, tym samym potwierdzając wysokie kompetencje.

Zapraszamy do współpracy! 

Przygotowała: Edyta Misztal
Laboratorium Chemii Analitycznej, ITPE