Realizacja projektu H2GEO, mającego na celu opracowanie kompleksowej technologii zagospodarowania hałd pokopalnianych w myśl gospodarki obiegu zamkniętego, ruszyła pełną parą!

28 czerwca 2024 roku Instytut przedstawił pierwszy raport, który podsumowuje wyniki analiz surowych odpadów pogórniczych uzyskanych w ramach Zadania 2.2. „Badania właściwości fizykochemicznych odpadów górniczych”. Analizie poddano próbki z trzech hałd pokopalnianych: jednej polskiej – hałdy Panewnickiej (dostarczonej przez partnera projektu Haldex S.A.) oraz dwóch czeskich: Jan Karel (Karvina) i Paskov D (Paskov), dostarczonych przez VSB – Technical University of Ostrava. Przeprowadzono analizy techniczne i elementarne próbek odpadów górniczych, badania składu i charakterystyczne temperatury topnienia popiołów. Zbadano również występowanie pierwiastków śladowych sklasyfikowanych jako „krytyczne” dla gospodarki światowej, mających kluczowe znaczenie dla rozwoju nowych technologii.

Dodatkowo przeprowadzono analizę gęstościową i sitową próbek odpadów kopalnianych pod kątem udziału substancji palnej oraz oceny mikroskopowe przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego pozwalające określić degradację materii organicznej. Próbki zostały także zbadane za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM-EDS) w celu określenia porowatości i struktury materiału. W celu oceny jakości kruszywa i jego przydatności do konkretnych zastosowań, zbadano właściwości mechaniczne, takie jak odporność na rozdrobnienie, ścieranie, nasiąkliwość i mrozoodporność. Ponadto oceniono aktywność biologiczną odpadów z zamkniętego składowiska w kontekście planowanych działań rekultywacyjnych oraz opracowano scenariusze i wytyczne do przygotowania mieszaniny bioodpadów i nasion roślin.

Raport obejmuje wyniki analiz w ramach Zadania 2.2. również przeprowadzonych przez partnerów konsorcjum, tj.: Instytut Techniki Górniczej KOMAG (Lider projektu), Główny Instytut Górnictwa oraz Institute of Construction and Architecture, SAV. Dotychczasowa współpraca okazała się bardzo efektywna, a uzyskane wyniki są bardzo obiecujące. Partnerom dziękujemy za owocną współpracę i zaangażowanie! Kontynuujemy nasze działania z nadzieją na dalsze sukcesy. Będziemy regularnie informować o kolejnych krokach i postępach w projekcie.Przygotowała: Joanna Bigda
Zakład Transformacji Energetycznej