Instytut Technologii Paliw i Energii (poprzednio Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony interne towej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron interne towych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zas tosowanie do strony interne towej http://www.itpe.pl.

Strona interne towa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron interne towych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł;
  • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data publikacji strony: 15-07-2015.
Deklarację sporządzono dnia: 2020-01-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie interne towej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony interne towej prosimy o kontakt. Osobą kontak tową jest Łukasz Gawliński, lgawlinski@itpe.pl.
Kontak tować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0322710041.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony interne towej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawar tości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę interne tową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony interne towej, aplikacji mobilnej lub elementu strony interne towej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data publikacji: 2020-01-01, data aktualizacji: 2022-07-11