labiomen nowyInstytut jest pomysłodawcą i założycielem sieci „LABIOMEN”. Celem działalności Sieci „LABIOMEN” jest utrzymanie wysokiej biegłości labora toriów w zakresie oceny właściwości energetycznych paliw stałych, szczególnie biomasy, zapewnienie jednolitego systemu badań wymienionych paliw oraz bieżące implementacje w tych labora toriach nowo opracowanych i wdrażanych norm krajowych i europejskich (PN i EN) w zakresie me todyki oceny właściwości energetycznych biomasy. Działalność Sieci ukierunkowana jest na zapewnienie zakładom produkującym energię należytej rzetelności w wystawianiu gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii oraz rozliczania uprawnień do emisji ditlenku węgla.

Informacje tylko dla Uczestników SieciTylko dla Uczestników Sieci LABIOMEN
Przystąpienie do Sieci LABIOMEN powoduje możliwość korzystania z materiałów szkoleniowych (konieczny kontakt z webmasterem w celu nadania loginu i hasła dostępu do materiałów szkoleniowych- link w s topce strony).
Dostęp do materiałów szkoleniowych oraz wewnętrznych dokumentów sieci LABIOMEN realizowany jest poprzez panel logowania.

Lista badań nadzorowanychW ramach działalności Sieci LABIOMEN prowadzone są nadzory nad przygo towaniem próbek oraz następującymi badaniami biomasy, węgla kamiennego i brunatnego:

  1. Oznaczanie zawar tości wilgoci.
  2. Oznaczanie zawar tości popiołu.
  3. Oznaczanie zawar tości części lotnych.
  4. Oznaczanie zawar tości siarki całkowitej.
  5. Oznaczanie zawar tości węgla całkowitego.
  6. Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie war tości opałowej.

KontaktJarosław Zuwała    Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Sieci
prof. dr hab. inż. Jarosław Zuwała, 
tel. 32/271 51 52, fax. 32/271 08 09, e-mail: jzuwala@itpe.pl
     
Nina Bą torek-Giesa   Z-ca przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego Sieci
mgr Nina Ba torek-Giesa
tel. 32/621 62 12, e-mail: ngiesa@itpe.pl
     
    Sekretarz – mgr inż. Sandra Gałko
tel. 32/621 62 26, e-mail: sgalko@itpe.pl