Głównymi odbiorcami know-how Instytutu są przedsiębiorstwa przemysłu energetycznego, koksowniczego, gospodarki odpadami, a także małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organy administracji rządowej i samorządowej.
Instytut współpracuje przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych z ponad 50 krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

Kompetencje InstytutuW Instytucie prowadzone są priorytetowe dla gospodarki badania nad efektywnym wykorzystaniem paliw kopalnych, odnawialnych i alternatywnych.
Obszar kompetencji Instytutu koncentruje się na ich termochemicznym przetwórstwie w procesach zgazowania, pirolizy i spalania.
Prace badawcze Instytutu ukierunkowane są na rozwój niskoemisyjnych i zero-emisyjnych technologii pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej, obejmujących zarówno technologie czystego węgla, technologie wychwytywania i utylizacji CO2, jak i technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

 

Działalność Instytutu obejmuje:  • zaawansowane technologie wykorzystania paliw kopalnych, odnawialnych i alternatywnych dla produkcji energii i chemikaliów,
  • nowe technologie i rozwiązania prawno-organizacyjne służące ograniczaniu emisji z indywidualnych źródeł spalania (niska emisja),
  • gospodarka odpadowa o obiegu zamkniętym – odpady jako paliwa i produkty,
  • magazynowanie energii z wykorzystaniem procesów i syntez chemicznych,
  • efektywny i bezpieczny dla środowiska przemysł koksowniczy oraz przetwórstwa produktów węglopochodnych,
  • surowce i materiały dla nowoczesnej energetyki i e-mobility (w tym transport wodorowy).

Wszystkie badania i prace rozwojowe prowadzone są z silnym naciskiem na zagadnienia ochrony środowiska, a w szczególności na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń gazowo-pyłowych.

Obszary współpracypaliwa energiaśrodowiskokoksownictwo

Oferta współpracyReferencje