Dnia 21 czerwca 2024 r. w Dąbrowie Górniczej odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH). W ramach SITPH działa Oddział Karbochemii, którego Prezesem jest kol. Aleksander Sobolewski, oraz Koło przy ITPE, którego prezesem jest kol. Michał Rejdak.

W trakcie zebrania, na którym delegatem Koła przy ITPE był kol. Bartosz Mertas, podsumowano rok 2023, który kończył minioną kadencję. Podsumowano działania wszystkich kół i oddziałów oraz oceniono sytuację finansową. W trakcie posiedzenia przyjęto sprawozdanie finansowe za 2023 rok oraz przyjęto uchwałę dotyczącą absolutorium dla członków poprzedniego Zarządu Głównego za rok 2023. Absolutorium udzielono zastępcy Prezesa, natomiast nie udzielono Prezesowi Zarządu i członkowi Zarządu.

W trakcie dyskusji omówiono działania zmierzające do opracowania nowego statutu stowarzyszenia oraz w związku ze zmianą wartości minimalnego wynagrodzenia, z wartością którego związana jest wysokość składki członkowskiej, przyjęto jej nową wartość.

Aktualnemu Zarządowi życzymy powodzenia i sprostania wszystkim istotnym wyzwaniom, o których rozmawiano w toku dyskusji kuluarowych.Przygotował: Zakład Technologii Koksowniczych