Z satysfakcją zawiadamiamy, iż Urząd Patentowy udzielił na rzecz Instytutu Technologii Paliw i Energii oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. patent na wynalazek pt.: Magazyn ciepła o zmiennej pojemności (nr zgłoszenia P.438020). Twórcami patentu są Tomasz Billig, Janusz Lasek, Jarosław Zuwała i Rafał Fryza.

Magazynowanie energii jest bardzo istotnym zagadnieniem z punktu widzenia rosnącego zapotrzebowania na energię, zwiększającego się udziału źródeł odnawialnych w miksie energetycznym, jak i występowania niestabilności konwersji energii.

Przedmiotem zgłoszenia jest magazyn ciepła o zmiennej pojemności. Magazyn ciepła o konstrukcji modułowej zawierający zasilanie z co najmniej jednego źródła energii oraz co najmniej jeden odbiornik energii, w którym nośnikiem energii jest czynnik termodynamiczny, którego strumień przepływa przez złoże. Magazyn ten charakteryzuje się tym, że zawiera złoże z materiałem reagującym termochemicznie oraz kanały czynnika termodynamicznego (2), przez który ten czynnik przepływa (7). Złoże materiału jest podzielone na przynajmniej dwie warstwy (5), przedzielone strefami buforowymi (4), przy czym kanały czynnika termodynamicznego (2) są wyposażone w zawory (1), które sterują strumieniem czynnika termodynamicznego (7) do warstw złoża (5). Złoże reaguje termochemicznie z czynnikiem termodynamicznym lub substancją przez ten czynnik przenoszoną, przy czym złoże lub warstwa złoża (5) funkcjonuje w fazie ładowania lub fazie rozładowania (patrz schemat).

Link: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.438020

Rozwiązanie przedstawione w patencie pozwala na bardziej precyzyjną kontrolę stopnia naładowania i rozładowania magazynu ciepła oraz szczegółową ocenę zużycia złoża termochemicznego.

W zamyśle twórców, rozwiązanie to może być pomocne w zwiększeniu sprawności magazynowania ciepła oraz poprawie cech użytkowych magazynu ciepła.


Patent został uzyskany w wyniku realizacji projektu badawczego „Sezonowy akumulator ciepła dla celów ogrzewania pomieszczeń wykorzystujący przemiany termochemiczne zasilany energią z OZE” (SEASTOR), numer umowy: POIR.01.02.00-00-0279/17-00, w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany był w latach 2019–2020 przez konsorcjum w składzie: Instytut Technologii Paliw i Energii (ITPE–Lider Konsorcjum) oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE–członek Konsorcjum).Przygotowali: Rafał Fryza, Janusz Lasek
Zakład Transformacji Energetycznej