W dniu 20 listopada 2023 r., na podstawie art. 18 pkt 1 i 20, art. 89 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 2094 z późn. zm.), w związku z art. 91 ust. 9c, w nawiązaniu do art. 84 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 2556 z późn. zm.), Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił, że:

  • Przyjmuje się aktualizację ?Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego?, przyjętego uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku.
  • Powierza wykonanie uchwały Zarządowi Województwa Śląskiego.
  • Uchwała w postaci 484 stronicowego dokumentu, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego został zaktualizowany z powodu utrzymujących się przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w 2022 roku. Dotyczyły one pyłów, benzo(a)pirenu i dwutlenku azotu we wszystkich strefach regionu. Program został dostosowany do wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z czerwca 2019 r., obejmując pięć stref oceny jakości powietrza:

  • strefa aglomeracja górnośląska,
  • strefa aglomeracja rybnicko-jastrzębska,
  • strefa miasto Bielsko-Biała,
  • strefa miasto Częstochowa,
  • strefa śląska.

Główny cel – ocena działań naprawczych mających na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie wpływu zanieczyszczeń na zdrowie mieszkańców. Dokument zawiera analizy roku bazowego 2022 oraz plan działań krótkoterminowych. Diagnoza wskazuje przekroczenia stężeń zanieczyszczeń w pięciu strefach, głównie z sektora komunalno-bytowego i przemysłowego.

Działania – redukcja emisji z sektora komunalno-bytowego, zwłaszcza ze źródeł indywidualnych systemów grzewczych. Plan działań krótkoterminowych obejmuje zmniejszenie ryzyka i czasu trwania przekroczeń, oraz ograniczenie skutków istniejących przekroczeń. Zaplanowane do realizacji działania naprawcze obejmują również zadania wspomagające, związane z prowadzeniem akcji promocyjnych i edukacyjnych, a także działania kontrolne. W Programie wskazano również kierunki działań, których realizacja ma wspomagać skuteczną poprawę stanu jakości i mają charakter organizacyjny i wspomagający.

Prognoza na rok 2026 – eliminacja przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, dzięki realizacji przepisów prawa, zwłaszcza uchwały antysmogowej. Program podkreśla konieczność skutecznych działań z uwagi na negatywny wpływ zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie. Koszty redukcji emisji z sektora komunalno-bytowego szacuje się na blisko 8,7 mld zł, które obejmują także edukację ekologiczną oraz działania kontrolne.

 Przygotowały: Edyta Misztal, Sandra Gałko
Laboratorium Chemii Analitycznej, ITPE