Formowanie drobnoziarnistych frakcji stałych materiałów organicznych oraz nieorganicznych zwane kompaktowaniem, stanowi zasadniczy proces ich przygotowania do technologicznego wykorzystania w różnorodnych procesach w energetyce i przemyśle. Przygotowanie drobnoziarnistych frakcji materiałów wyjściowych do zastosowań przemysłowych wiąże się z koniecznością ich przekształcenia w formę jednorodną (pellet, brykiet, granule) odznaczającą się odpowiednimi właściwościami fizykochemicznymi, stabilnością oraz wytrzymałością mechaniczną. Zaplecze techniczne Zakładu Transformacji Energetycznej Instytutu Technologii Paliw i Energii pozwala na prowadzenie procesu kompaktowania zarówno w skali laboratoryjnej, jak również półtechnicznej. Formowanie frakcji drobnoziarnistych w większe aglomeraty może odbywać się na drodze granulacji, peletyzacji oraz brykietowania materiałów bazowych. Wytworzone paliwo formowane winno charakteryzować się niską podatnością na uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku jego przesypywania i magazynowania, jak również wysoką wytrzymałością mechaniczną na działanie siły ściskającej i ścinającej. Właściwy dobór metody oznaczeń ww. parametrów jest uzależniony od rodzaju wytworzonego paliwa formowanego oraz uzgodnień z kontrahentem. Istnieje również możliwość wykonania oznaczeń próbek paliwa formowanego dostarczonego przez klienta. Infrastruktura badawcza Instytutu Technologii Paliw i Energii pozwala na wykonanie następujących oznaczeń wytrzymałościowych paliw formowanych:

  • Badanie wytrzymałości mechanicznej metodą ?Shatter test? wyrażającą krotność wytrzymałości na zrzut z wysokości 2 m na stalową płytę, pozwalającą określić podatność produktu na uszkodzenia powstałe w trakcie jego przesypywania i transportu przenośnikami instalacji wytwórczych i magazynowych. Szeroko stosowane w przypadku badań paliwa formowanego w postaci pelletu oraz brykietów.
  • Badanie wytrzymałości mechanicznej metodą bębnową z wykorzystaniem urządzenia Pel Test (rys. 2) oraz normy PN-EN 15210?1:2010 w przypadku paliwa formowanego w postaci pelletu, lub na stanowisku do oznaczania wytrzymałości metodą bębnową, zarówno dla pelletów jak i brykietów. Metoda pozwala określić podatność produktu na ścieranie w trakcie jego przesypywania i transportu.
  • Badanie wytrzymałości mechanicznej paliwa formowanego na działanie siły ściskającej realizowane za pomocą maszyny wytrzymałościowej QC-TECH. Dzięki zastosowaniu odpowiednich przystawek badawczych urządzenie umożliwia badanie wytrzymałości na ściskanie zarówno paliwa formowanego w postaci pelletu, jak i brykietu oraz cylindrycznych nabojów uzyskanych na drodze ubijania. W przypadku nabojów możliwe jest również badanie wytrzymałości mechanicznej na działanie siły ścinającej dzięki odpowiedniej przystawce badawczej urządzenia. Oznaczenie to pozwala jakościowo określić wytrzymałość mechaniczną uzyskanego produktu.

Prezentowane powyżej oznaczenia dotyczą jedynie parametrów wytrzymałościowych paliwa formowanego i nie wyczerpują puli wszystkich badań wykonywanych w naszym Instytucie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy na polu badawczym!Przygotował : Przemysław Pawłowski
Zakład Transformacji Energetycznej