Na przełomie sierpnia i września 2023 r. pracownicy Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki ITPE w Zabrzu przeprowadzili badania energetyczno-emisyjne kotła kondensacyjnego zasilanego pelletem drzewnym o mocy 130 kW. Badania wykonano na stanowisku badawczym u jednego z producentów kotłów z Europy Zachodniej. Do badań wykorzystano akredytowaną aparaturę badawczą LTSiE. Badania wykonano w oparciu o normę PN-EN 303-5:2021-09 i obejmowały one oznaczenie w spalinach m.in.: CO, NO, CO2, O2, SO2, LZO, stężenia pyłu, pobór próbki kondensatu, pomiar temperatury i ciśnienia spalin, pomiar temperatury wody na wlocie i wylocie z kotła oraz strumień przepływu wody przy obciążeniu nominalnym i minimalnym kotła. Badana nowoczesna konstrukcja należała do grupy kotłów kondensacyjnych, w których spaliny wychładzane są poniżej punktu rosy, aby doprowadzić do wykroplenia pary wodnej i odzyskać ciepło. Kocioł spełnił kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według normy PN-EN 303-5:2021-09 w klasie 5 oraz wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe w zakresie sezonowej sprawności energetycznej i sezonowej emisji OGC, CO, NOx oraz pyłu.

Uzyskane wyniki badań kotła wykorzystano do rozszerzenia akredytacji Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki ITPE o wybrane metody badawcze dotyczące kotłów kondensacyjnych podczas oceny w nadzorze przez Polskie Centrum Akredytacji S.A. w październiku b.r.Przygotował: Piotr Hrycko
Zakład Ochrony Powietrza