Zgodnie z informacją Kancelarii Prezydenta, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Głównym założeniem tej nowelizacji było wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zwaną ?dyrektywą RED II?. Zakres zmian obejmuje m.in. rozwiązania dotyczące biometanu a także promowanie rozwoju klastrów energii.

W zakresie zmian dotyczących rozwoju sektora biometanu znalazło się m.in. wprowadzenie definicji biometanu, rozszerzenie uprawnień prezesa URE, utworzenie rejestru wytwórców biogazu, poszerzenie obszaru działalności spółdzielni energetycznych o możliwość wytwarzania biometanu czy usprawnienie postępowań związanych z przyłączaniem instalacji wytwarzających biometan do sieci gazowej.

W zakresie rozwoju klastrów energii wprowadzono szereg rozwiązań, m.in. zmianę definicji klastra energii i uproszczenie zasad zawierania porozumień o utworzeniu klastra energii, wprowadzenie rejestru klastrów energii, doprecyzowanie przepisów dotyczących pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów, wprowadzenie zasad wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE w celu wypromowania i zainteresowania ekologicznymi dostawami ciepła. Jedną z najważniejszych zmian jest także zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznych, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę, z 50 kW do 150 kW, a także wprowadzenie instytucji prosumenta lokatorskiego, której celem jest zachęcenie do montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych.Przygotował: Tomasz Billig
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Źródła:

https://www.pap.pl/aktualnosci/nowelizacja-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-z-podpisem-prezydenta

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prosument-lokatorski-z-podpisem-prezydenta