Rosnąca w ostatnich latach świadomość ekologiczna użytkowników kotłów c.o. w Polsce doprowadziła do znacznej popularyzacji jednostek z au tomatycznym podawaniem pelletów biomasowych.

Są to urządzenia przyjazne w obsłudze, zasilane paliwem zaliczającym się do OZE (odnawialne źródła energii), dostępne w opcjach pełnej au tomatyki (au tomatyczne rozpalanie, czyszczenie usuwanie popiołu itp.). Jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń gazowych, były czasem porównywane z kotłami gazowymi. Generalnie są to urządzenia prawie idealne, jednak ? mimo niepodważalnych zalet ? emitują zanieczyszczenia pyłowe.

Kryteria limitujące pył z tego typu urządzeń w Polsce pojawiły się w 2012 roku, w wydaniu normy PN-EN 303-5. Kształ towały się one następująco (w przeliczeniu na tzw. tlen referencyjny 10%*):

  • Klasa 3 kotłów: max. do 150 mg/m3 spalin,
  • Klasa 4 kotłów: max. do 60 mg/m3 spalin,
  • Klasa 5 kotłów: max. do 40 mg/m3 spalin.

W 2015 roku pojawiło się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, które wprowadziło tzw. emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń, które to dla omawianych kotłów wynosiły 40 mg/m3 spalin (tlen referencyjny 10%).

W międzyczasie Niemcy, którzy wiodą prym w Europie jeśli chodzi o rozwiązania dotyczące OZE, wprowadzili dotacje dla pelle towych kotłów c.o., zaostrzając jednak kryterium emisji pyłu do 20 mg/m3 spalin (dla mocy nominalnej i tlenu referencyjnego 13%) [kryteria BImSschV i tzw. lista BAFA].

Kolejnym w naszym kraju krokiem limitującym emisję cząstek stałych było przyjęcie kryterium ich emisji dotyczącego sezonowego ogrzewania pomieszczeń na poziomie max. 20 mg/m3 (tlen referencyjny 10%), które pozwalało na pozyskanie wyższego dofinansowania do zakupu urządzenia z rządowego programu Czyste Powietrze.

Od 2023 roku Niemcy wprowadzili w życie kryterium emisji zanieczyszczeń pyłowych dla au tomatycznych kotłów c.o. zasilanych pelletami na poziomie 2,5 mg/m3 spalin (tlen referencyjny 13%). W Europie można znaleźć producentów oferujących jednostki spełniające to kryterium, jednak należy sobie zdawać sprawę, że ten poziom zanieczyszczeń nie jest możliwy do osiągnięcia bez zas tosowania specjalistycznych układów oczyszczania spalin, np. filtrów. W tym wypadku, porównanie kotłów pelle towych spełniających powyższe kryterium do jednostek zasilanych gazem nie będzie przesadne.

*) Przeliczenie s tosowane w celu porównania wyników pomiaru. Im niższy tlen referencyjny, dla kryteriów emisji, tym będą one bardziej restrykcyjne. Np. 20 mg/m3 spalin w przeliczeniu na 10% tlen referencyjny jest równe 27,5 mg/m3 spalin w przeliczeniu na 13% tlen referencyjny.

 Przygo towała: Katarzyna Matuszek
Zakład Ochrony Powietrza