Zachęcamy do uczestnictwa w organizowanych przez akredy towany Ośrodek Badań Biegłości ITPE (PT004) rundach badań biegłości dotyczących węgla kamiennego, węgla brunatnego, biomasy s tosowanej na cele energetyczne, odpadu paleniskowego, stałych paliw wtórnych i odpadów palnych, mazutu i oleju opałowego lekkiego, gipsu i kamienia wapiennego oraz koksu z węgla kamiennego.

Plan realizacji badań biegłości na rok 2023.


Zasadniczym potwierdzeniem kompetencji technicznych labora torium jest pozytywny wynik uzyskany w badaniach biegłości PT realizowanych najczęściej poprzez badania międzylabora toryjne. Realizacja badań polega na analizie jednorodnego i stabilnego materiału, który w postaci próbek zostaje dostarczony uczestnikom badań. Wyniki badań próbek uzyskane przez uczestników podlegają analizie statystycznej i w postaci parametrycznej służą ocenie wykonanych przez uczestnika badań.

Uzyskanie pozytywnych wyników przez Uczestników badań biegłości pozwala na wzrost wzajemnego zaufania klientów, poszczególnych członków personelu labora torium i jego kierownictwa.

 Przygo tował: Mariusz Mastalerz
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
Z-ca Koordyna tora Ośrodka Badań Biegłości ITPE