W styczniu 2023 roku, opublikowany został raport ?The State of Carbon Dioxide Removal? (CDR), w którym poruszono tematykę usuwania dwutlenku węgla w związku z koniecznością spełnienia zapisów Porozumienia Paryskiego dotyczącego ograniczenia ocieplenia klimatu poniżej 2°C w s tosunku do epoki przedprzemysłowej.

Raport wskazuje, że na dzień dzisiejszy rocznie ze środowiska usuwane jest ok. 2 Gt CO2, jednak zaledwie 0,1% jest wychwytywane nowoczesnymi me todami, takimi jak instalacje BECCS (bioenergy with carbon capture and s torage), czy produkcja i składowanie biowęgla. Za usuwanie pozostałych 99,9% CO2 odpowiedzialne są procesy naturalne, w szczególności pochłanianie przez lasy i oceany. Przez usuwanie dwutlenku węgla w tym raporcie rozumie się trwałą redukcję ilości dwutlenku węgla w powietrzu, bezpośrednią lub pośrednią, np. w postaci biomasy, w związku z tym nie zalicza się do tego układów CCS wychwytujących CO2 ze spalania paliw kopalnych, a także układów CCU.

Raport wskazuje ponad to, że spełnienie celów Porozumienia Paryskiego wymagałoby zwiększenia wydajności nowoczesnych układów CDR (carbon dioxide removal) ok. 30-krotnie do 2030 roku i 1300-krotnie do 2050 roku, jednak żaden kraj do tej pory nie zobowiązał się w ramach Dobrowolnych Celów Krajowych do zwiększenia wydajności tych układów do 2030 roku, a do 2050 roku taki cel postawiło sobie zaledwie kilka z nich. Należy przy tym podkreślić, że cel zerowej emisji net to zadeklarowało równocześnie ponad 120 krajów.

Najbliższa dekada będzie kluczowa dla rozwoju technologii CDR, ponieważ zapewnienie odpowiedniego poziomu usuwania CO2 w drugiej dekadzie XXI wieku dla spełnienia postawionych celów jest możliwe tylko wtedy, gdy już teraz nastąpi znaczący wzrost rozwoju tych technologii. Za przykład można podać tutaj rozwój technologii odnawialnych, które 25 lat temu były na podobnym stanie rozwoju, na jakim obecnie są technologie CDR. Analogicznie, rozwój technologii odnawialnych do poziomu konkurencyjnego z technologiami konwencjonalnymi i wdrożenie tych technologii na rynku w s topniu znaczącym dla rynku wymagało ponad dwóch dekad prac rozwojowych, wdrożeniowych i wsparcia instytucjonalnego.

 Przygo tował: Tomasz Billig 32 621 64 18
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym