Jak sprawdzić klasę kotła c.o.„Uchwały Antysmogowe” – wiedzą już o nich prawie wszyscy. Większość województw posiada już tego typu akty prawa lokalnego. Dla województwa śląskiego mamy Uchwałę NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

„Uchwały Antysmogowe” w większości (w tym również w naszym województwie) podają ostateczne daty obligatoryjnej wymiany nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi, czyli węglem kamiennym i biomasą, posiłkując się przy tym klasyfikacją kotłów c.o. Można więc przeczytać, że np. kotły c.o. 3 i 4 klasy można użytkować do 31.12.2027 roku, a kotły pozaklasowe czy bezklasowe należy wymienić np. do 31.12.2022 roku.

I tu wielu z Państwa zadaje sobie pytanie, jakiej klasy jest użytkowany przeze mnie kocioł c.o.? Informacje na ten temat, które można znaleźć w Internecie są niestety często nie do końca prawdziwe.  Ponieważ z pytaniem „Jaką klasę ma mój kocioł c.o.?” bardzo często zgłaszacie się Państwo do naszego Instytutu, przygotowaliśmy dla Państwa specjalną prezentację. Przedstawiliśmy w niej krok po kroku, co należy sprawdzić, żeby samemu określić prawidłowo klasę użytkowanego kotła c.o.

Materiał znajduje się pod linkiem grafiki.

Mamy nadzieję, że przedstawione w prezentacji informacje będą dla Państwa pomocne i pozwolą Państwu zaoszczędzić cenny czas.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), wymagają częs to określenia, czy użytkowany przez Państwa kocioł c.o. spełnia kryteria „ekoprojektu”. Jak to sprawdzić?Przepisy znowelizowanej w 2020 roku ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1459 z późn. zm.) dotyczące powstającej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), wymagają często określenia, czy użytkowany przez Państwa kocioł c.o. spełnia kryteria „ekoprojektu”?

„EKOPROJEKT” lub „ECODESIGN” dla kotłów c.o. to skrót którym określa się Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dn. 28.04.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stale.

Rozporządzenie to podaje m.in. kryteria energetyczno-emisyjne, jakie musi spełnić kocioł c.o. podczas badań wg normy PN-EN 303-5 oraz określa dokumenty jakie producent kotła c.o. powinien dostarczyć wraz ze sprzedawanym urządzeniem.

Wielu z Państwa zadaje sobie pytanie, czy użytkowany przeze mnie kocioł c.o.  spełnia ma „ekoprojekt”.  Ponieważ z tym pytaniem bardzo często zgłaszacie się Państwo do naszego Instytutu, przygotowaliśmy dla Państwa specjalną prezentację. Przedstawiliśmy w niej krok po kroku, co należy sprawdzić, żeby samemu dojść czy użytkowany kocioł c.o. jest tym „ekoprojektowym”.

Materiał znajduje się pod linkiem grafiki.

Mamy nadzieję, że będzie dla Państwa pomocny i pozwoli Państwu zaoszczędzić cenny czas.

Co należy sprawdzić kupując nowy kocioł c.o. na paliwo stałe.Wydaje się, że skoro kupujemy nowy kocioł, często jeszcze z dofinansowaniem, to wszystkie dokumenty jakich potrzebujemy teraz czy w przyszłości na pewno dostaniemy w komplecie. Oby tak było, jednak w przypadku urządzeń grzewczych mamy obowiązujące prawo krajowe i prawo lokalne. W kilku województwach „uchwały antysmogowe” zaostrzają wymagania w stosunku do prawa krajowego. Dodatkowo, zapisy uchwał bywają zmieniane (przykład woj. wielkopolskiego czy małopolskiego). War to więc przed zakupem sprawdzić i ewentualnie domówić nieobligatoryjne dokumenty. Aby to ułatwić zachęcamy do sprawdzenia istotnych pozycji z „checklistą” stworzoną przez naszych ekspertów:

 1. Tabliczka znamionowa (zazwyczaj na kotle)
 2. Etykieta energetyczna (zazwyczaj na kotle)
 3. Oznaczenie CE (zazwyczaj na kotle) i deklaracja CE (przeważnie w instrukcji obsługi)
 4. Instrukcja obsługi lub tzw. DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) wraz z kartą/kartami gwarancyjnymi
 5. Dokumenty zgodnie z załącznikiem II pkt.2a Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dn. 28.04.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stale:
  • informacje zawarte w tabeli 1, w tym parametry techniczne zmierzone i obliczone zgodnie z załącznikiem III i przedstawiające niektóre istotne dane wskazane w tabeli;
  • wszelkie szczególne środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku montażu, instalacji lub konserwacji kotła na paliwo stałe;
  • instrukcje dotyczące właściwego sposobu eksploatacji kotła na paliwo stałe oraz wymogów jakościowych dotyczących paliwa zalecanego i dowolnego innego odpowiedniego paliwa.
 6. Karta produktu
 7. Sprawozdanie bądź raport z badań wydany przez akredytowane laboratorium badawcze dla kotła c.o. (istotne, żeby zgadzała się zarówno nazwa kotła, jak i moc kotła)

Przykłady wybranych z powyższej listy pozycji wraz z omówieniem wymagań czy istotnych z punktu widzenia użytkownika parametrów znajdziecie Państwo w specjalnie przygotowanych prezentacjach:

Mamy nadzieję, że przedstawione w prezentacji informacje będą dla Państwa pomocne i pozwolą Państwu zaoszczędzić cenny czas.