Jak znaleźć główne źródło emisji nad osiedlem opalanym paliwami stałymi? Jak właściwie poprowadzić pomiar stężeń zanieczyszczeń z komina z wykorzystaniem drona? Jaki wpływ na wynik pomiaru stężeń zanieczyszczeń mają prędkość, wysokość i odległość drona od komina, czy też czas pomiaru? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć artykuł pracowników ITPE dr. inż. Jacka Żelińskiego, dr. inż. Rafała Bigdy oraz dr inż. Jolanty Telengi-Kopyczyńskiej, pt. Using a Unmanned Aerial Vehicle to Assess Air Pollution and Identify Dominant Emission Sources, który powstał przy współudziale czeskich kolegów i koleżanek z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. Artykuł ukazał się w grudniowym numerze czasopisma Journal of Ecological Engineering i powstał na bazie wspólnych polsko-czeskich badań nad wykorzystaniem dronów do pomiaru stężeń zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł niskiej emisji w ramach zakończonego już projektu i-Air Region, realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Wykorzystanie dronów do pomiarów stężeń zanieczyszczeń przyczyniających się do niskiej emisji w ostatnich latach staje się w Europie Środkowo-Wschodniej coraz bardziej powszechne, jednak podczas ich realizacji wiele ważnych zagadnień pomiarowych jest pomijanych lub zaniedbywanych. Dlatego też celem artykułu było przedstawienie kluczowych aspektów związanych z wykorzystaniem dronów do identyfikacji szczególnie uciążliwych źródeł emisji z budynków mieszkalnych. Omówiono od strony naukowej problemy związane z lokalizacją dominującego źródła emisji na badanym obszarze, określeniem optymalnej odległość pomiędzy dronem a źródłem emisji podczas pomiaru, wpływem czasu pomiaru oraz ruchu śmigieł drona na uzyskane war tości stężeń oraz doborem odpowiedniej wysokości lotu w s tosunku do źródła emisji.

Pomimo, że technologie dronowe wydają się być użyteczne do stworzenia niewymagającej, taniej i skutecznej me tody oceny emisji ze źródeł zanieczyszczeń powietrza, to ich wykorzystanie w tym celu jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju i jak dotąd nie ma zbyt wielu publikacji naukowych na ten temat. Mamy nadzieję, że nasz artykuł przyczyni się do rozwoju wiedzy w tym zakresie i s tosowania dobrych praktyk pomiarowych z wykorzystaniem dronów. Zapraszamy do lektury!

 Au tor: Rafał Bigda
Zakład Ochrony Powietrza
kontakt: rbigda@itpe.pl