29 lis topada odbyła się konferencja Polskiej Izby Ekologii, której Instytut był współorganiza torem pt.: ,,Efektywność energetyczna i energooszczędność w aktualnej sytuacji na rynku energii” .

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, poprawa efektywności energetycznej budynków, procesów przemysłowych i transportu mogłaby zmniejszyć świa towe zapotrzebowanie na energię o jedną trzecią do 2050 r. oraz pomóc kontrolować świa towe emisje gazów cieplarnianych.

Na konferencji dysku towano o is totnych zagadnieniach w tym obszarze. W szczególności skoncentrowano się na:

  • aktualnej sytuacji na rynku energii i wyzwaniach s tojących przed efektywnością energetyczną,
  • magazynowaniu energii w zakładach produkcyjnych,
  • włączeniu górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w proces zielonej transformacji.

W czasie konferencji miał miejsce s tolik ekspertów: Rekomendacje i propozycje dla poprawy energooszczędności i efektywności energetycznej przedsiębiorstw i gospodarki komunalnej wynikające z realizowanych prac i audytów.

Prowadzącym to wydarzenie był pan Wojciech Stawiany ? Ekspert PIE, a uczestniczyli w nim: dr inż. Aleksander Sobolewski ? Dyrek tor Instytutu Technologii Paliw i Energii (ITPE), Sebastian Bodzenta ? Prezes Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (KAPE SA), dr inż. Andrzej Wiszniewski ? Prezes Zarządu Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (NAPE SA) i Szymon Liszka ? Prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), Prezes Zarządu Ogólnokrajowego S towarzyszenia ?Poszanowanie Energii i Środowiska? (SAPE).

Relację wideo z konferencji można zobaczyć na kanale Youtube PIE.

Z materiałami konferencyjnymi będzie można się zapoznać na stronie interne towej Polskiej Izby Ekologii.