Szanowni Państwo,Zapraszamy do udziału w rundzie WB/26/2023 badań biegłości dotyczącej analiz węgla brunatnego.

Zakres badań podzielono na dwa zakresy analityczne:

WB1  zawar tości:  wilgoci w próbce analitycznej1), popiołu, siarki całkowitej, węgla całkowitego, wodoru całkowitego, azotu całkowitego2) oraz ciepła spalania,

WB2  zawar tości: części lotnych2), chloru całkowitego2), fluoru całkowitego2), rtęci2)

1) nie będzie prowadzona wskaźnikowa ocena wyników dla tego parametru
2) po za zakresem akredytacji OBB.

Runda badań biegłości WB/26/2023 organizowana jest zgodnie z aktualnym akredy towanym programem badań biegłości WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY, wydanie K z dnia 15.07.2022r.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do labora toriów badawczych, które rutynowo wykonują badania węgla brunatnego. Obiekt badania biegłości powinien być trak towany przez Uczestnika w ten sam sposób jak rutynowo badana próbka.

W bieżącej rundzie badań biegłości rozsyłana będzie analityczna próbka węgla kamiennego.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi:

– Zakres WB1  ?   1000,00 zł net to
– Zakres WB2  ?   500,00 zł net to.

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy przesłać zlecenie na wykonanie usługi i zamówić próbkę poprzez platformę EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika).

Uwaga:Dla członków sieci LABIOMEN:

  • Zakres WB1  –  Dla członków sieci LABIOMEN koszt zawarty jest w opłacie rocznej, w ramach podpisanej umowy. Wymagane zgłoszenie poprzez platformę EBOU.
  • Zakres WB2Dla wszystkich uczestników wymagane przesłanie zlecenia na wykonanie usługi i zgłoszenie poprzez platformę EBOU.

Dostęp do strony logowania jest możliwy poprzez zakładkę Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika, umieszczoną na stronie interne towej Instytutu Technologii Paliw i Energii, w strefie Ośrodka Badań Biegłości lub bezpośrednio wpisując adres http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/ w pole adresu przeglądarki.

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: ?Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]?.

Zlecenie uczestnictwa zostanie potwierdzone przesłaniem dokumentu ?Potwierdzenie przyjęcia zamówienia? Prosimy nie dokonywać przedpłat. Faktury zostaną wystawione po udostępnieniu Raportu z badań w platformie EBOU.

Organiza tor gwarantuje wszystkim uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu danej rundy, a w szczególności terminu wykonania badań i terminu przesłania wyników z badań do organiza tora. Wyniki badań, które nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Organiza tor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i/lub do częściowego bądź całkowitego odwołania rundy w przypadku wystąpienia:

  • okoliczności mogących rzu tować na prawidłowe przeprowadzenie oceny statystycznej wyników, zgodnie z obowiązującym programem i normą ISO 13528:2015,
  • nieprzewidzianych zdarzeń losowych.


Koordyna tor Ośrodka Badań Biegłości
dr hab. inż. Sławomir Stelmach, prof. Instytutu

Harmonogram:  • przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU

do dnia 15.04.2023r.

  • wysłanie próbek Uczestnikowi (przesyłka kurierska)

od dnia 19.04.2023r.
do dnia 20.04.2023r.

  • wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organiza tora

do dnia 08.05.2023r.

  • wysłanie skanu Arkusza wyników do Organiza tora

do dnia 12.05.2023r.

  • wysłanie Raportu z badań biegłości poprzez EBOU 

do dnia 31.05.2023r.


Organiza tor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie.

Osoby odpowiedzialne za organizację rundy:dr hab. inż. Sławomir Stelmach prof. ITPE

? Koordyna tor OBB,
tel. (32) 271 00 41 wew. 300

mgr inż. Mariusz Mastalerz

? Z-ca Koordyna tora OBB,
tel. (32) 271 00 41 wew. 234

mgr inż. Mateusz Kochel

? Statystyk OBB,
tel. (32) 271 00 41 wew. 226

mgr inż. Nina Bą torek-Giesa

? Ekspert techniczny
tel. (32) 271 00 41 wew. 212