POLITYKA PRYWATOŚCIKLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

I. Administra tor (danych)

Informujemy, że Administra torem Państwa danych osobowych jest Instytut Technologii Paliw i Energii z siedzibą w Zabrzu (41-803), przy ul. Zamkowej 1, zwana dalej „Administra torem” lub „ITPE”.

II. Inspek tor ochrony danych (IOD)

Inspek torem danych osobowych jest Pani Teresa Kordas, z którym można kontak tować się pod adresem e-mail: iod@itpe.pl, telefonicznie pod numerem tel.: 32 271 00 41 wew. 225, 600 165 573 lub pisemnie na adres siedziby Administra tora wskazany w pkt. I.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbędzie się w celu:

 • zapewnienia komunikacji między stronami,
 • promowania badań i usług świadczonych przez ITPE,
 • przygo towanie ofert, zawarcia i realizacji umów,
 • realizacji zadań do których dane osobowe zostały zebrane.

Podstawa prawna:

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, d:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administra torze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administra tora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

IV. Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy ITPE oraz podmioty świadczące usługi na rzecz ITPE.

V. Przekazywanie danych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a także po jego ustaniu, przez okres niezbędny dla zabezpieczenia dochodzonych roszczeń oraz okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • spros towania swoich danych,
 • usunięcia swoich danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administra tor przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administra tor je usunął)
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administra tora.
 • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Państwa danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administra tora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontak tować się z Inspek torem Ochrony Danych na adres mailowy iod@itpe.pl, telefonicznie pod numerem tel.: 32 271 00 41 wew. 225, 600 165 573  lub pisemnie na adres siedziby Administra tora wskazany w pkt. I.

VIII. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.

 IX. Profilowanie

Decyzje w oparciu o podane przez Państwa dane nie będą podejmowane w sposób zau tomatyzowany.

 

POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIESNiniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą – plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Instytut Technologii Paliw i Energii z siedzibą w Zabrzu przy ul. Zamkowej 1.

I. Definicje

 1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki teks towe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron interne towych Serwisu.
 2. Cookies Administra tora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administra tora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administra tora za pośrednictwem Serwisu.
 3. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administra tora, za pośrednictwem strony interne towej Serwisu.
 4. Serwis – oznacza stronę interne tową, pod którą Administra tor prowadzi serwis interne towy, działającą w domenie www.itpe.pl.
 5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron interne towych Serwisu.
 6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. S tosowane przez Administra tora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dos tosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną war tość.

2. Administra tor wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administra tor wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

a) dos tosowania zawar tości stron interne towych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron interne towych Serwisu.

b) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony interne towej, dos tosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

2. Administra tor wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

3. Administra tor wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron interne towych, a w szczególności do:

a) dos tosowania zawar tości stron interne towych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron interne towych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę interne tową, dos tosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

b) poprawnej obsługi formularza kontak towego zamieszczonego na stronie umożliwiającego komunikację z Administra torem.

4. Administra tor wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron interne towych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawar tości.


IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki interne towej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować au tomatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki interne towej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki interne towej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce interne towej, której używa.

3. Ograniczenie s tosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie interne towej Serwisu.