Stanowisko Pełnomocniczki ds. Równości Płci funkcjonuje w ITPE od 1 kwietnia 2022 r. Stanowisko to powstało na mocy Zarządzenia nr 4A/2022 Dyrektora Instytutu z dnia 18.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia Planu Równości Płci dla Instytutu. Pełnomocniczka jest odpowiedzialna m.in. za:

  • Promowanie, upowszechnianie i propagowanie działań na rzecz równego traktowania i wyrównania szans dla całej wspólnoty instytutowej oraz przeciwdziałania dyskryminacji;
  • Podejmowanie czynności w celu zbadania skarg w sprawach naruszenia zasad równego traktowania i dyskryminacji, a także mobbingu;
  • Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania Planu Równości Płci;
  • Wspieranie pracowników w rozwiązywaniu konfliktów i dbanie o to, by członkowie społeczności instytutowej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie.

Obecnie funkcję Pełnomocniczki ds. Równości Płci pełni mgr inż. Martyna Nowak, tel. +48 32 271 00 41 w. 548, pokój 219.

 
Zgłoszenia dotyczące dyskryminacji lub mobbingu przyjmowane są osobiście, drogą mailową lub telefoniczną.