Instytut Technologii Paliw i Energii (poprzednio Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla) posiada wdrożony System Jakością.  Zgodność systemu z wymaganiami normy ISO 9001 potwierdza certyfikat wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Skuteczność Systemu Zarządzania jest monitorowana i analizowana oraz ciągle doskonalona.

Dyrektor Instytutu Technologii Paliw i Energii ogłosił Politykę Systemu Zarządzania Jakością. Polityka Systemu Zarządzania Jakością jest udokumentowana w Księdze Jakości, która jest znana, zrozumiana i stosowana w praktyce przez wszystkich pracowników Instytutu. Za realizację polityki jakości w Instytucie odpowiedzialni są wszyscy pracownicy.

Określone zostały procesy konieczne dla właściwego funkcjonowania Systemu Zarządzani Jakością. Ustalono sekwencję tych procesów i ich wzajemne oddziaływanie. Powołano osoby zarządzające procesami (liderów procesów).

Dla prawidłowego funkcjonowania i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością oraz realizacji ustanowionych celów zapewnione zostały odpowiednie zasoby.

Podstawą działań podejmowanych w Instytucie są: spełnienie wymagań klienta, pracowników Instytutu i stron zainteresowanych oraz dążenie do uzyskania zadowolenia klienta. Cel ten jest osiągany przez:

  • stałe dążenie do utrzymania wizerunku Instytutu jako kompetentnego partnera dla innych organizacji badawczych i przemysłowych w kraju jak i za granicą,
  • rozwijanie metod badawczych i możliwości badań naukowych poprzez optymalne wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury badawczej,
  • utrzymywanie infrastruktury badawczej na najwyższym poziomie,
  • świadczenie usług badawczych na najwyższym poziomie, zgodnym z obowiązującymi standardami i wymaganiami prawnymi,
  • pozyskiwanie i szkolenie pracowników tak, aby ich umiejętności pozwalały na oferowanie wysokiej wiedzy naukowo-badawczej i praktycznej,
  • efektywne wykorzystywanie wysokich kompetencji pracowników Instytutu oraz unikalnej infrastruktury badawczej dla oferowania nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu i innych ośrodków naukowych w kraju jak i za granicą,
  • promowanie Instytutu na rynku krajowym jak i zagranicznym przez wszystkich pracowników

W celu zapewnienia, że wymagania normy ISO 9001 są wprowadzone i przestrzegane, wyznaczono Pełnomocnika Dyrektora ds. Zarządzania Jakością, odpowiedzialnego za organizację i funkcjonowanie Systemu Zarządzani Jakością. Funkcję tę pełni dr inż. Teresa Kordas, tel. +48 32 271 00 41 w. 225.