Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym stanowi najważniejszy element w zachowaniu spójności pomiarowej. Wszystkie normy związane z systemami zarządzania, procedurami badań i pomiarami wymagają stosownego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym, które jest w tych procesach wykorzystywane.
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów pomiarowych i badawczych”, laboratoria posiadające certyfikat akredytacji zobligowane są do prowadzenia nadzoru metrologicznego stosowanego wyposażenia w celu zapewnienia spójności pomiarowej oraz jakości badań. Wytyczne dotyczące tego obszaru wskazuje wydany przez PCA dokument DA-06 ‚Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej‚. Spójność pomiarowa, to właściwość pomiaru lub wzorca jednostki miary polegająca na tym, że można go powiązać z określonymi odniesieniami, na ogół z wzorcami państwowymi lub międzynarodowymi jednostkami miary, za pośrednictwem nieprzerwanego łańcucha porównań, z których wszystkie mają określone niepewności. Zachowanie spójności pomiarowej jest warunkiem jednoznaczności wyników pomiarów, umożliwiającym ich wzajemne porównanie. Wymagania metrologiczne muszą być potwierdzane przez krajową instytucję metrologiczną (GUM/OUM) lub inne jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia (najlepiej posiadające certyfikat akredytacji).

Jeżeli wyposażenie nie spełnia wymagania należy podjąć stosowne działania:

  • adiustację (np. wzorce masy),
  • naprawę przyrządu niespełniającego wymagania metrologicznego.

Po adiustacji lub naprawie przyrząd należy poddać ponownemu wzorcowaniu. Choć jest to działanie kosztowne i cykliczne, to kontroli metrologicznej powinny podlegać przede wszystkim: wagi, suszarki, piece muflowe, naczynia ciśnieniowe, termometry, termopary i termohigrometry, pipety automatyczne, sita, wzorce masy oraz materiały odniesienia, jeżeli jest to konieczne. W związku z powyższym, wyposażenie pomiarowo-badawcze stosowane w laboratoriach, jest poddawane przeglądom serwisowym oraz przeprowadzana jest jego kontrola metrologiczna. Potwierdzeniem przeprowadzonego wzorcowania jest świadectwo wzorcowania wydawane przez akredytowane laboratoria wzorcujące lub Główny Urząd Miar. Świadectwa te są dowodem zachowania spójności pomiarowej pod warunkiem, że zawierają symbol akredytacji, a wzorcowane przyrządy i parametry zawarte są w jej zakresie akredytacji.


Eksperci Laboratorium Chemii Analitycznej od lat przeprowadzają audyty wewnętrzne i szkolenia w zakresie prac laboratoryjnych.

Zapraszamy do Współpracy!Przygotowała: Edyta Misztal
Laboratorium Chemii Analitycznej