1 października br. rozpoczyna się etap przejściowy wprowadzania w życie mechanizmu CBAM, czyli mechanizmu granicznego podatku węglowego.

Jest on elementem wdrażanego przez Unię Europejską programu ?Fit for 55?. Jego głównym celem jest walka ze zmianą klimatu przy równoczesnym wprowadzeniu mechanizmów zapobiegania tzw. ucieczce emisji (carbon leakage), czyli przenoszenia produkcji przemysłowej do krajów, w których nie obowiązują tak wymagające przepisy dotyczące ochrony środowiska jak w Unii Europejskiej.

W bieżącym okresie przejściowym importerzy towarów objętych nowymi przepisami będą musieli jedynie zgłaszać emisje gazów cieplarnianych (emisje bezpośrednie i pośrednie), bez dokonywania jakichkolwiek opłat. Dla niektórych sektorów (cement, nawozy) emisje pośrednie zostaną objęte mechanizmem po okresie przejściowym, w oparciu o metodologię przedstawioną w Rozporządzeniu Wykonawczym, które zostało opublikowane 17 sierpnia 2023 r. i towarzyszących mu wytycznych.

W fazie przejściowej Rozporządzenie wykonawcze w sprawie wymogów i metodologii sprawozdawczości zapewnia pewną elastyczność, jeśli chodzi o wartości stosowane do obliczania wbudowanych emisji z importu wybranych dóbr. W pierwszym roku wdrożenia spółki będą miały do wyboru trzy sposoby raportowania: (a) pełne raportowanie według nowej metodologii (metoda unijna); b) sprawozdawczość w oparciu o równoważne systemy krajowe państw trzecich; oraz c) sprawozdawczość w oparciu o wartości referencyjne. Od 1 stycznia 2025 r. akceptowana będzie wyłącznie metoda unijna.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_enPrzygotował: Bartosz Mertas
Zakład Technologii Koksowniczych