Kompetencje: • kompleksowe badania właściwości biomasy stałej s tosowanej do celów energetycznych, według akredy towanych i nieakredy towanych me tod badawczych,
 • nowe techniki analityczne do oceny właściwości biomasy,
 • niskoemisyjne technologie spalania i współspalania biomasy,
 • dobór i przygo towanie biomasy dla energetyki,
 • badania wpływu jakości biomasy na „niską emisję”,
 • badania energetyczno – emisyjne urządzeń grzewczych małej i średniej mocy na biomasę,
 • uwierzytelnianie paliw biomasowych,
 • uwierzytelnianie producentów paliw biomasowych,
 • badania i projek towanie procesów zgazowania biomasy,
 • nowoczesne konstrukcje kotłowe 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 i kryteriów BAFA oraz ECODESIGN dla spalania biomasy,
 • nadzór nad pobieraniem próbek paliw stałych u klienta – wykonywanie analiz rozjemczych,
 • usługi szkoleniowe i konsultingowe w zakresie badań biomasy, systemów jakości i akredytacji labora toriów.

Pracujemy dla:  pge  enea w

Suez          EDF          PAK