Kompetencje:  • badania energetyczno – emisyjne urządzeń grzewczych małej i średniej mocy na paliwa stałe
  • nowoczesne paliwa niskoemisyjne otrzymywane na bazie węgla
  • innowacyjne konstrukcje palników do urządzeń grzewczych małej mocy
  • nowoczesne konstrukcje kotłowe 4 i 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 i kryteriów BAFA dla spalania węgla i biomasy
  • inteligentne układy sterowania pracą kotłów grzewczych małej mocy z możliwością zdalnego sterowania (Internet)
  • au tomatyczne dozowniki paliwa do starych urządzeń grzewczych
  • cyfrowe systemy moni toringu zanieczyszczeń
  • me tody wykrywania nielegalnych procederów spalania odpadów
  • regionalne i gminne programy ograniczania niskiej emisji

Pracujemy dla:najlepszych producentów urządzeń grzewczych w Polsce.