Kompetencje  • badania i projek towanie procesów zgazowania węgla oraz biomasy
  • efektywne technologie zgazowania i pirolizy paliw stałych
  • badania i projek towanie procesów oczyszczania gazów syntezowych dla zas tosowań w energetyce i przemyśle chemicznym
  • bilansowanie i optymalizacja procesów technologicznych
  • badania nad technologiami termochemicznego przetwórstwa odpadów z procesów karbochemicznych
  • badania symulacyjne procesów technologicznych w skali labora toryjnej i pilo towej (zgazowanie, piroliza)
  • badania nad technologiami usuwania rtęci z paliw stałych
  • nowe technologie zgazowania osadów ściekowych i SRF
  • prowadzenie prac wdrożeniowych oraz transfer technologii

Pracujemy dla:    syngaz