Kompetencje • badania wpływu jakości paliw kopalnych i biomasy na „niską emisję”
 • niskoemisyjne paliwa stałe dla ciepłownictwa komunalnego
 • niskoemisyjne technologie spalania węgla
 • niskoemisyjne technologie spalania i współspalania biomasy
 • dobór i przygo towanie biomasy i paliw alternatywnych dla energetyki
 • nadzór nad rozruchami i optymalizacja pracy kotłów energetycznych
 • badania energetyczno-emisyjne urządzeń energetycznych
 • pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
 • badania procesów usuwania CO2 ze spalin i gazów procesowych
 • me tody ograniczania emisji NOx ze spalania węgla
 • moni toring i bilansowanie emisji rtęci z procesów spalania węgla
 • uwierzytelnianie producentów paliw biomasowych i instalacji wykorzystujących energię odnawialną

Pracujemy dla:  pge  enea w

Suez          EDF          PAK

fortum