Szanowni Państwo!Zapraszamy do udziału w rundzie badań biegłości SRF/6/2023 dotyczącej analiz stałego paliwa wtórnego (kod odpadu 191210). Akredy towany zakres badań SRF1 obejmuje następujące parametry jakościowe: zawar tości wilgoci w próbce analitycznej1), popiołu, siarki całkowitej, węgla całkowitego, wodoru, azotu, zawar tość biomasy, zawar tość nie-biomasy, chloru2), rtęci2) oraz ciepło spalania.

1) nie będzie prowadzona wskaźnikowa ocena wyników dla tego parametru
2) poza zakresem akredytacji OBB.

Runda badań biegłości SRF/6/2023 organizowana jest zgodnie z aktualnym programem badań biegłości STAŁE PALIWA WTÓRNE I ODPADY PALNE, wydanie D z dnia 15.07.2022 r.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do labora toriów badawczych, które rutynowo wykonują badania stałego paliwa wtórnego. Obiekt badania biegłości powinien być trak towany przez Uczestnika w ten sam sposób jak rutynowo badana próbka.

W bieżącej rundzie badań biegłości rozsyłana będzie analityczna próbka stałego paliwa wtórnego (kod odpadu 191210).

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi: 1600,00 zł net to

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15.08.2023r.

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy przesłać zlecenie na wykonanie usługi oraz zamówić próbki poprzez platformę EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika) dostępną pod adresem http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: ?Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]?.

Zgłoszenie uczestnictwa zostanie potwierdzone przesłaniem dokumentu ?Potwierdzenie przyjęcia zamówienia?. Prosimy nie dokonywać przedpłat. Faktury zostaną wystawione po udostępnieniu Raportu z badań w platformie EBOU w postaci pliku pdf.

Organiza tor gwarantuje wszystkim Uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu danej rundy, a w szczególności terminu wykonania badań i terminu przesłania wyników z badań do organiza tora. Wyniki badań, które nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Organiza tor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i/lub do częściowego bądź całkowitego odwołania rundy w przypadku wystąpienia:

  • okoliczności mogących rzu tować na prawidłowe przeprowadzenie oceny statystycznej wyników, zgodnie z obowiązującym programem i normą ISO 13528:2015,
  • nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Z-ca Koordyna tora Ośrodka Badań Biegłości
mgr inż. Mariusz Mastalerz