War tość technologiczna węgla jest składową charakteryzujących go właściwości fizykochemicznych. Z kolei do podstawowych parametrów oceny jakości koksu należą reakcyjność i wytrzymałość mechaniczna, których najbardziej popularnym i powszechnie s tosowanym sposobem wyznaczania jest me toda Nippon Steel Corporation i jej komplementarnie ze sobą związane składniki CRI i CSR. Właściwości chemiczne węgla takie jak: zawar tość siarki, alkaliów, chloru, czy fosforu, decydują o właściwościach koksu, gdyż w mniejszym lub większym s topniu przechodzą do niego w procesie koksowania. W koksie pozostają alkalia związane z krzemianami i glinokrzemianami, rzutując na wzrost jego reakcyjności wobec CO2, a także obniżenie wytrzymałości mechanicznej (CSR). Opary alkaliów są szkodliwe dla wymurówki wielkiego pieca. Potas wywiera większy wpływ na reakcyjność koksu wobec CO2, gdyż trwałość związków potasu jest niższa niż sodu, a jego sole odznaczają się wyższą lotnością [1,2].

Jeżeli chodzi o wskaźniki CSR i CRI, to wciąż powstaje wiele prac badających wpływ różnych czynników na kształ towanie się ich zmienności i próbujących znaleźć me todę na ich jak najlepsze prognozowanie. Wiele równań korelacyjnych wiążących te wskaźniki parametrami jakościowymi węgla można znaleźć w literaturze, np. [4?11].

Analiza różnych równań prognostycznych wskazuje, że na war tości wskaźników CRI i CSR wpływa wiele czynników, niemniej skład chemiczny popiołu węgla jest drugim (zaraz po refleksyjności witrynitu (R)), najczęściej pojawiającym się czynnikiem. Instytut Technologii Paliw i Energii od lat bada i ocenia parametry węgli i koksów pod kątem przydatności do konkretnych zas tosowań.

Zapraszamy do współpracy!Przygo towała: Edyta Misztal
Labora torium Chemii Analitycznej

Literatura:

 1. Heilpern S, Świeca G, Jagustyn B, Wpływ zawar tości alkaliów we wsadzie węglowym na jakość koksu, Konferencja Naukowa ?Paliwa i Energia, dziś i jutro-2001?, Kraków, 2001, s. 185-190;
 2. Gładych- Winicka G., Sprawozdanie z wykonania pracy pt: Badania nad wpływem form alkaliów w koksie na jego wskaźniki CSR i CRI oznaczone me todą Nippon Steel Co, Nr tematu ICHPW 3.17.04, 2004;
 3. Strugała A., Bytnar K.; Karbo, 2004, t. 49, nr specjalny, s. 84-90;
 4. Price J. T., Grandsen J. F., Khan M. A, Ryan B. D, Effect of selected minerals on high temperature properties of coke, Międzynarodowa Konferencja Koksownicza, 1987, 13-18.09., p. 286, Essen;
 5. Diez M. A., Alvarez R., Barriocanal C., International Journal of Geology, 2002, vol. 50, s. 389- 412;
 6. Valia H. S.; Prediction of Coke Strength after Reaction with CO2 from Coal Analyses At Inland Steel Company, Iron Steelmaker , may 1989, s. 77-86;
 7. Ulanovskij M.L., Mirośnicenko D.V.; Koks i Chimija, 2008, nr 2, s. 24-30;
 8. Davidzon A.R., Ulanovskij M.L.; Koks i Chimija, 2008, nr 5, s.18-21;
 9. Herman W., Cokemaking International, 1997, t. 1, s. 35;
 10. Ghosh N. K., Parthasarthy L., Sharman R. P., Design of multicomponent coal blends Rusing high and low ash coals for BP cokemaking, IV Międzynarodowa Konferencja Koksu i Metalurgii, 2000, 19- 22.06, Paryż, p.110;
 11. Arcie A. C., Wienc W. A., Koks i Chimija, 2001, t. 11, s. 5;