Disiaj w rek toracie Uniwersytetu Śląskiego w Ka towicach odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla.

W uroczys tości brali udział: prorek tor ds. nauki i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dyrek tor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla dr inż. Aleksander Sobolewski, prodziekan ds. współpracy z o toczeniem i promocji Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska dr hab. Edyta Sierka oraz Sylwia Ledwoch z Biura Współpracy z Gospodarką UŚ.

Dokument sygnowali prorek tor UŚ oraz dyrek tor IChPW.

Na mocy porozumienia UŚ i IChPW deklarują współpracę w realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w promowaniu postaw i idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, wspieraniu projektów studentów uczelni, organizacji praktyk i staży dla studentów, udziału Instytutu w konsul towaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych.

W trakcie spotkania sygnatariusze ustalili że w czasie najbliższych kilku tygodni odbędzie się robocze spotkanie specjalistów instytutu i uniwestytetu w celu omówienia społeczno-prawnych aspektów wdrożenia technologii Błękitnego Węgla na rynek.

 

Fo to: biuro prasowe UŚ oraz IChPW