W dniu 10.12.2015 r. odbyła się część seminaryjna I Sympozjum Kinetycznego, …

w ramach której prezen towane były referaty dotyczące dotychczasowych osiągnięć Instytutu w zakresie wykorzystania technik termoanalitycznych oraz modelowania kinetycznego reakcji heterofazowych, wykorzystywanych do opisu przebiegu różnych procesów konwersji paliw stałych. W dniu tym w Sympozjum uczestniczyli zaproszeni goście z:

  • Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej,
  • Politechniki Krakowskiej,
  • Politechniki Łódzkiej,
  • Politechniki Śląskiej,
  • Politechniki Wrocławskiej,
  • Akademii Górniczo-Hutniczej,
  • Instytutu Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemii Nieorganicznej w Gliwicach,
  • redakcji miesięcznika ?Chemik?,
  • redakcji miesięcznika ?Przemysł Chemiczny?.

W trakcie Sympozjum zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się także z wyposażeniem oraz możliwościami technicznymi trzech analiza torów termograwimetrycznych oraz sprzężonych z nimi aparatami do analizy wydzielających się gazów, będących na wyposażeniu Zespołu Badań Małoskalowych i Analizy Termicznej. Uczestnicy zwiedzili także infrastrukturę Centrum Czystych Technologii Węglowych.

Sympozjum towarzyszyło wydanie monografii naukowej pod red. prof. Marka Ściążko pt. ?Kinetyka reakcji heterogenicznych w procesach konwersji paliw stałych? o numerze ISBN: 978-83-940055-7-3. Monografia jest dostępna do kupienia w naszym Instytucie.

Obszerne relacje z  I Sympozjum Kinetycznego IChPW zostaną opublikowane w najbliższych wydaniach czasopism ?Chemik? i ?Przemysł Chemiczny?.

Fo toreportaż