W dniu 7 grudnia 2022 r. odbyło się seminarium pt.: „Właściwości paliw stałych – nowe paliwa – nowe wyzwania”. Seminarium zorganizowano w ramach działalności Ogólnokrajowej Sieci Labora toriów Nadzorowanych LABIOMEN.

Spotkanie to było okazją do przekazania informacji o parametrach jakościowych paliw stałych s tosowanych obecnie na polskim rynku.

W trakcie seminarium wygłoszono następujące referaty:

  • „Właściwości fizykochemiczne biomasy cow dung w aspekcie energetycznego wykorzystania w procesie spalania”, Aneta Szymajda, Enea Ciepło sp. z o.o. – Białys tok;
  • „Badania jakości nowych polskich i zagranicznych paliw stałych s tosowanych w energetyce”, Edyta Misztal, ITPE – Zabrze;
  • „Obliczanie ciepła spalania oraz war tości opałowej w węglu kamiennym i biomasie stałej”, Barbara Jagustyn, ITPE – Zabrze.

Instytut Technologii Paliw i Energii składa uczestnikom serdeczne podziękowania za liczny udział w seminarium.