Kompetencje:  • badania właściwości produktów węglopochodnych (stałych, ciekłych i gazowych)
  • ocena szkodliwości produktów karbochemicznych (karty charakterystyk substancji niebezpiecznych)
  • procesy adsorpcyjnego oczyszczania gazów i cieczy
  • techniki instrumentalne dla oceny właściwości ciekłych i gazowych produktów karbochemicznych
  • badania procesów konwersji gazu koksowniczego w skali labora toryjnej i półtechnicznej
  • badania nad nowymi technologiami przetwórstwa smoły koksowniczej
  • badania technologiczne nad przygo towaniem półproduktów do produkcji grafenu
  • opracowanie dokumentacji związanej z wprowadzeniem systemu REACH i GHS w przemyśle koksowniczym

Pracujemy dla:amjsw koks

vic toria.                      …….nova

logo_okk