Kompetencje:  • technologie ochrony środowiska w koksownictwie
  • ocena szkodliwości produktów karbochemicznych (karty charakterystyk substancji niebezpiecznych)
  • moni toring zanieczyszczeń organicznych (OWO, LZO, WWA)
  • oczyszczanie gazu koksowniczego
  • modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z procesów koksowniczych
  • opracowanie analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód grun towych
  • audyty ekologiczne i opracowywanie rozwiązań proekologicznych
  • usługi doradcze w zakresie rozwiązań technicznych i nakładów inwestycyjnych na instalacje ochrony środowiska

Pracujemy dla:amjsw koks

vic toria.                      …….nova

logo_okk