Kompetencje:  • procesy adsorpcyjnego oczyszczania cieczy
  • programy optymalizujące gospodarkę wodno-ściekową koksowni
  • nowe technologie zgazowania osadów ściekowych
  • me tody odzysku wody ze ścieków
  • opracowania możliwości wykorzystania oczyszczonych strumieni ściekowych do celów technologicznych
  • procesy membranowe w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków
  • bezodpływowe systemy gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych
  • charakterystyka ścieków z uwzględnieniem analizy jakościowo-ilościowej substancji prioryte towych i szkodliwych substancji prioryte towych zgodnych z europejskim wodnym programem ramowym

Pracujemy dla:am