W Polsce występują następujące surowce krytyczne uwzględnione na najnowszej liście Komisji Europejskiej:

  • złoża barytu i barytu z fluorytem (eksploatacja zaniechana),
  • złoża węgla koksującego, w tym doskonałego węgla ortokoksowego typu 35.2 (eksploatowane),
  • złoża fosforytów (skreślone z ewidencji zasobów, ale wymagające ponownej weryfikacji),
  • gal, german, wanad, wolfram, kobalt – w niewielkich ilościach, jako substancje towarzyszące polimetalicznym rudom miedzi oraz cynku i ołowiu,
  • tytan – w masywie suwalskim.

W pozyskiwaniu metali ziem rzadkich coraz większe znaczenie stanowią różnego typu surowce wtórne i odpadowe. Cennym źródłem wielu pierwiastków krytycznych są odpady paleniskowe. W procesie spalania w popiołach i żużlach wzrasta koncentracja pierwiastków krytycznych w porównaniu z ich zawartością w paliwie wsadowym.

Istotnym z punktu widzenia identyfikacji ilości i jakości poszczególnych pierwiastków są zwalidowane metody i procedury analityczne.

Laboratorium Chemii Analitycznej ITPE (dawne IChPW) od wielu lat prowadzi badania i ocenę jakości paliw i odpadów, pod względem zawartości pierwiastków śladowych (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V i Zn). Prowadzono również badania dotyczące oznaczania zawartości pierwiastków o znaczeniu krytycznym: W, Ga, Be, S.C., Eu, Sm, Y, Yb w węglach i w popiołach lotnych z zastosowaniem spektrometrii emisyjnej ICP-OES. Do analiz wykorzystywany jest spektrometr emisyjny iCAP 6500 DUO firmy Thermo Scientyfic oraz mineraliztor mikrofalowy Ethos 1 firmy Milestone.

W obecnej sytuacji w jakiej znalazł się rynek mineralnych surowców krytycznych zapraszamy do wszechstronnej współpracy.

 Autor: Barbara Jagustyn
Laboratorium Chemii Analitycznej
kontakt: bjagustyn@itpe.pl