Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce

redakcja: M. Ściążko, M. Pronobis, J. Zuwała

Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza

W książce zaprezen towano współczesny stan wiedzy w zakresie współspalania biomasy i paliw alternatywnych w energetyce zawodowej, komunalnej i przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajowych w tym zakresie.
Omówiono obowiązujące uregulowania legislacyjne w zakresie współspalania biomasy i paliw alternatywnych w energetyce i zaprezen towano me todologię bilansowania energii odnawialnej wytwarzanej w procesach współspalania biomasy z paliwami konwencjonalnymi dla najpopularniejszych konfiguracji technologicznych obiektów energetycznych.
Po raz pierwszy w Polsce podję to próbę zebrania i podsumowania dotychczasowych doświadczeń eksploatacyjnych związanych z wdrażaniem współspalania biomasy i paliw alternatywnych w obiektach krajowej energetyki zawodowej, komunalnej i przemysłowej. Zidentyfikowano i wskazano techniczne i pozatechniczne bariery rozwoju współspalania.
Wskazano współspalanie paliw alternatywnych w istniejących jednostkach wytwórczych energetyki komunalnej czy przemysłowej jako szansę rozwiązania poważnego problemu ekologicznego i podano praktyczne przykłady aplikacji.
Książka jest przeznaczona dla inżynierów zajmujących się projek towaniem i eksploatacją instalacji oraz systemów współspalania, służb eksploatacji obiektów energetycznych a także studentów wydziałów mechaniczno – energetycznych i inżynierii środowiska wyższych uczelni technicznych.

Druk zamówienia znajduje się tutaj.

Pozostałe wydawnictwa Instytutu znajdą Państwo tutaj.