1okladka bigda 4Technologie oczyszczania i uzdatniania gazu ze zgazowania węgla

pod redakcją: Tomasza Chmielniaka, Joanny Bigdy i Aleksandra Sobolewskiego

Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2015

Recenzenci: dr hab. inż. Marek Ściążko, dr hab. Stanisław Porada

PRZEDMOWA
Podstawową technologią przetwórstwa węgla do gazu syntezowego mogącego stanowić zarówno paliwo dla wysokosprawnych układów kombinowanych jak i cenny surowiec w syntezie chemicznej jest zgazowanie. Rozwój technologii zgazowania jest szczególnie widoczny w Chinach dysponujących bogatymi zasobami węgla i jest związany z wytwarzaniem gazu syntezowego na potrzeby produkcji substancji chemicznych i paliw. Przy uwzględnieniu paliwowych uwarunkowań Polski zas tosowanie technologii zgazowania wydaje się racjonalną drogą rozwoju sek tora chemicznego, w tym produkcji paliw i nawozów sztucznych. Polska posiada odpowiednie zaplecze zarówno surowcowe, jak i techniczne pozwalające na realizację tego typu inwestycji. Implementacja w skali przemysłowej układu zgazowania bazującego na jednej z dostępnych komercyjnie technologii może być bazą dla rozwoju nowych, własnych rozwiązań.
Is totnym elementem układów produkcyjnych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla są technologie oczyszczania i konwersji wytwarzanych gazów procesowych. Z jednej strony gwarantują one wysokie sprawności przemiany surowego gazu procesowego do produktów finalnych, z drugiej zapewniają niskie emisje substancji szkodliwych do atmosfery, minimalizując szkodliwy wpływ technologii na środowisko naturalne.
Celem monografii jest dostarczenie wiedzy w zakresie rozwijanych i dostępnych komercyjnie technologii oczyszczania i konwersji gazów procesowych pochodzących ze zgazowania węgla. Przedstawione technologie nie wyczerpują wszystkich dostępnych na świecie rozwiązań. Przesłanką au torskiego wyboru zakresu tematycznego monografii był: stan rozwoju komercyjnego technologii, w tym praktyczne zas tosowania oraz ich potencjał rozwojowy.
W książce opisano także technologie rozwijane w ramach badań realizowanych w ramach Programu Strategicznego NCBiR „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii” Zadania Badawczego nr 3.
Monografia obejmuje rozdziały dotyczące wstępnego oczyszczania gazu, procesów konwersji, usuwania składników kwaśnych z gazu, w tym odsiarczania i separacji CO2, usuwania rtęci oraz wydzielania wodoru. Ponad to dostarcza ona wiedzy na temat podstawowych konfiguracji technologicznych układów wytwórczych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla w reak torach zawiesinowych (dyspersyjnych) i fluidalnych.
Mamy nadzieję, że książka będzie przydatna zarówno dla osób pragnących dopiero rozwijać swoje kompetencje, jak również dla doświadczonych specjalistów w zakresie technologii konwersji i oczyszczania gazów procesowych. Książkę polecamy również studen tom, w szczególności kierunków: energetyka, ochrona środowiska i chemia. Serdecznie dziękujemy wszystkim au torom, którzy spędzili swój cenny czas przygo towując poszczególne rozdziały książki.
Niniejsza monografia powstała w ramach realizacji Zadania Badawczego nr 3 pt.: „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”. W powiązaniu z monografią pt.: „Procesy i operacje w technologiach zgazowania węgla” stanowi kompleksowy opis stanu rozwoju technologii zgazowania węgla na świecie.

Tomasz Chmielniak, Joanna Bigda, Aleksander Sobolewski

Pozostałe wydawnictwa Instytutu znajdą Państwo tutaj.