Studium wykonalności projektu instalacji do produkcji paliw gazowych i płynnych z węgla kamiennego

pod redakcją: Beaty Mikulskiej i Krzysz tofa Dreszera

Wydawnictwo „Energoprojekt-Ka towice” S.A i Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2009
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Ko towski, prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski

Książka opracowano na podstawie „Studium wykonalności projektu instalacji do produkcji paliw gazowych i płynnych z węgla kamiennego”, przygo towanego dla Ministerstwa Gospodarki (nr umowy BDG-II-281-7-KW/08) przez Konsorcjum Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” S.A. w Ka towicach oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Spis treści:

1. Przedmiot i cel studium wykonalności
2. Zagadnienia technologiczne
3. Zestawienie nakładów inwestycyjnych i cen jednostkowych
4. Analiza popytu na produkty płynne i gazowe
5. Zagadnienia lokalizacyjne
6. Zagadnienia ochrony środowiska
7. Harmonogramy realizacji inwestycji
8. Analiza finansowa i ekonomiczna
9. Wybrane zagadnienia prawno-organizacyjne
10. Podsumowanie i wnioski

Druk zamówienia

Pozostałe wydawnictwa Instytutu znajdą Państwo tutaj.