Studium koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węglaStudium koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla – osiągnięcia i kierunki badawczo-rozwojowe

pod redakcją: Jacka Kijeńskiego, Jacka Machnikowskiego i Marka Ściążko

Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2010

Recenzenci: prof. dr hab. Inż. Tadeusz Chmielniak, prof. Elżbieta Frąckowiak,
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Ko towski,

prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski, prof. dr hab. inż. Marian Taniewski.

Monografia jest wynikiem realizacji projektu badawczego zamawianego PBZ-MEiN-2/2/2006 „Chemia perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla”. Projekt rozpoczę to wydaniem książki pt. „Czysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węgla – ocena potencjału rozwojowego”, w której dokonano analizy stanu wiedzy w zakresie wysoko efektywnych systemów konwersji węgla na gaz syntezowy, przygo towania surowego gazu ze zgazowania do procesów syntezy, syntezy paliw mo torowych oraz półproduktów chemicznych oraz zaawansowanych materiałów węglowych i hybrydowych z węgla i produktów jego konwersji. Po trzyletnim okresie intensywnej pracy zespoły badawcze podsumowują swoje osiągnięcia i przestawiają je w formie trzy tomowej monografii.

Spis treści:
Tom I. Zgazowanie węgla

 1. Wprowadzenie
 2. Węgiel jako surowiec do produkcji gazu syntezowego
 3. Perspektywiczne procesy konwersji węgla
 4. Przygo towanie surowego gazu ze zgazowania węgla do syntezy chemicznej

Tom II. Synteza produktów chemicznych

 1. Wprowadzenie
 2. Synteza produktów chemicznych z gazu ze zgazowania węgla

Tom III. Zawansowane materiały węglowe

 1. Wprowadzenie
 2. Paki węglowe dla technologii zaawansowanych materiałów węglowych
 3. Węgle aktywne do adsorpcji z fazy ciekłej
 4. Monolityczne adsorbenty do magazynowania paliw gazowych
 5. Ocena przydatności monolitów węglowych dla układów adsorpcyjnego chłodzenia
 6. Katalityczne odchlorowanie związków chloroorganicznych
 7. Materiały węglowe pochodzenia pakowego w systemach magazynowania energii elektrycznej
 8. Kompozyty węglowe i węglowo-ceramiczne z wykorzystaniem paków węglowych
 9. Podstawy technologii uzyskiwania ultracieńkich włókien węglowych

Druk zamówienia

Pierwszą część cyklu można zamówić tutaj.