Piroliza odpadów jako element gospodarki o obiegu zamkniętym

Sławomir Stelmach

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Współczesne systemy gospodarowania odpadami nie mogą obejść się bez wykorzystania procesów termicznych – przede wszystkim spalania. Oprócz spalania odpady poddaje się także konwersji termicznej z zastosowaniem innych procesów – pirolizy oraz zgazowania. W skali przemysłowej procesy te realizowane są zdecydowanie rzadziej niż spalanie, niemniej jednak znane są przykłady wielkoskalowych instalacji przetwarzających różne odpady z zastosowaniem tych metod.

W prezentowanej monografii zagadnienia związane z pirolizą odpadów osadzono w kontekście aktualnie coraz popularniejszej idei gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Zostały w niej szczegółowo przedstawione informacje obejmujące kwestie nomenklaturowe, opis wybranych mechanizmów procesu, a także kwestie związane z bilansowaniem i opisem kinetycznym zachodzących przemian. Autor przedstawił także przykłady prowadzonych na świecie badań nad procesem pirolizy różnych odpadów oraz przykłady komercyjnych instalacji pirolizy odpadów wraz z ogólnymi opisami zastosowanych w nich technologii. Przedstawione zostały obszernie wyniki prac eksperymentalnych z zakresu pirolizy różnych odpadów (osadów ściekowych, zużytych opon samochodowych, odpadowego drewna impregnowanego, odpadów komunalnych, RDF, ASR, odpadowych jonitów oraz odpadów tekstylnych), prowadzonych przez autora oraz jego współpracowników. Eksperymenty te prowadzone były w różnych skalach badawczych – od laboratoryjnej, poprzez wielkolaboratoryjną, aż po skalę przemysłową. Najsilniejszy akcent położono na badania właściwości fizykochemicznych karbonizatów wytwarzanych z pirolizowanych odpadów oraz możliwości ich utylitarnego wykorzystania – bez lub z zastosowaniem dodatkowych sposobów przeróbki. Wiele miejsca poświęcono wykazaniu możliwości wykorzystania stałych produktów beztlenowej przeróbki odpadów jako adsorbentów, bądź ich prekursorów.

Monografia może stanowić interesujące uzupełnienie literatury fachowej z zakresu termicznych metod konwersji odpadów. Wypełnia ona lukę tematyczną związaną z pirolityczną konwersją materiałów odpadowych.

Publikacja dostępna jest na zasadach open access i można ją pobrać tutaj.

Istnieje również możliwość uzyskania wersji drukowanej. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: gsimla@itpe.pl.

Pozostałe wydawnictwa Instytutu znajdą Państwo tutaj.