modelowanieModelowanie pracy baterii koksowniczej i sterowanie jej eksploatacją
Praca zbiorowa po redakcją Ludwika Kosyrczyka

Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2013

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Aleksander Karcz, prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik

Sprawne funkcjonowanie baterii pieców koksowniczych, is totne z punktu widzenia tak jakości produktów koksowania, jak i jej żywotności, zużycia ciepła na proces koksowania oraz emisji zanieczyszczeń do o toczenia, w głównej mierze zależy od prawidłowości doboru i utrzymania obowiązujących dla danego jej poziomu produkcyjnego parametrów eksploatacyjno-technologicznych. Prowadzone na bateriach działania regulacyjne, mające na celu zoptymalizowanie tych parametrów, wymagają nie tylko s tosowania ściśle określonych procedur postępowania, ale przede wszystkim szerokiej wiedzy na temat wpływu dobieranych i odno towywanych parametrów eksploatacji na pracę całości baterii i poszczególnych jej elementów. W niniejszej monografii, mając na uwadze dzisiejsze możliwości i potrzeby szerokiej au tomatyzacji wszystkich procesów technologicznych, podję to próbę przedstawienia całościowej wizji współczesnego systemu sterowania pracą baterii opartego na opracowanych i opisanych w niej modelach działania jej poszczególnych elementów. Monografia ta jest równocześnie szeroką bazą wiedzy zarówno na temat praw rządzących regulacją parametrów pracy baterii koksowniczej, jak i ich wpływu na poszczególne elementy procesu jej eksploatacji. W kolejnych rozdziałach monografii omówiono:

  • technologię eksploatacji baterii koksowniczej,
  • procedury sterowania pracą baterii koksowniczej,
  • koncepcję budowy symula tora pracy baterii koksowniczej i systemu kontroli jej eksploatacji,
  • budowę modelu przepływu mediów przez układ grzewczy baterii,
  • budowę modelu pracy regenera tora,
  • budowę modelu pracy komory koksowniczej,
  • budowę modelu pracy kanałów grzewczych,
  • budowę modelu bilansu cieplnego baterii koksowniczej,
  • wizję au tomatyzacji procesu sterowania pracą baterii koksowniczej.

Monografia „Modelowanie pracy baterii koksowniczej i sterowanie jej eksploatacją” jest efektem badań prowadzonych w ramach tematu badawczego 5.3 projektu POIG 01.01.02-24-017/08 „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” i stanowi element promocji projektu i jego rezultatów.

Pozostałe wydawnictwa Instytutu znajdą Państwo tutaj.