1okladka  tomaszewicz 2Kinetyka reakcji heterogenicznych w procesach konwersji paliw stałych

pod redakcją: Marka Ściążko

Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla,
Zabrze 2015

Z przedmowy

Począwszy od 2012 r. w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla podjęliśmy z Profesorem Andrzejem Mianowskim inicjatywę organizacji cyklicznych seminariów poświęconych zagadnieniom kinetyki reakcji heterogenicznych, aby w dyskusji prowadzonej nad interpretacją wyników badań różnych reakcji heterogenicznych można było ukształ tować pogląd na przyczyny rozbieżności i zidentyfikować kierunek poszukiwań. Dorobek zespołu zajmującego się badaniami kinetycznymi prowadzonymi w zakresie pirolizy, zgazowania i spalania węgla oraz biomasy, spalania i zgazowanie w układzie z chemiczną pętlą tlenkową, usuwania ditlenku siarki czy też ditlenku węgla z gazów spalinowych zainspirowały do napisania niniejszej monografii.

Wyrażam nadzieję, że będzie ona pomocna studen tom i pracownikom naukowym podejmujących prace badawcze w wymienionych obszarach.

Marek Ściążko

Druk zamówienia

Pozostałe wydawnictwa Instytutu znajdą Państwo tutaj.