Dyrektor

Aleksander SobolewskiUkończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1986 r.) specjalność - inżynieria chemiczna. Pracę doktorską (inżynieria chemiczna) obronił w 1993 r. na Politechnice Śląskiej. Od 1987 r. jest zatrudniony w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu - od 2004 do 2013 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, a obecnie Dyrektora Instytutu. Dr Sobolewski jest autorem kilku monografii, ponad 180 publikacji naukowych oraz 20 patentów. Do głównych obszarów merytorycznych kompetencji dr. Sobolewskiego należą: koksownictwo, energetyka oraz gospodarka odpadami. Dr Sobolewski prowadzi aktywną działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, kreowania polityki energetycznej kraju, a także szeroko rozumianej działalności proekologicznej związanej z gospodarką odpadami i produkcją tzw. "zielonej energii". Jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, między innymi: członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego (od 2001 r.) w ramach którego jest Przewodniczącym Environmental Working Group (od 2013 r.), ekspertem Polskiej Izby Ekologii w zakresie odpadów, przewodniczącym Technicznej Grupy Roboczej ds. przemysłu koksowniczego, członkiem (a w latach 2010-2013 r. Z-cą Przewodniczącego) Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, członkiem (a od 2011 r. Przewodniczącym) Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, a od 2011 r. prezesem Oddziału Karbochemii SITPH.


Z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju

Jarosław Zuwała Ukończył z wyróżnieniem Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki w Politechnice Śląskiej w Gliwicach (1998 r.), gdzie w roku 2004 uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych (dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn). W roku 2013 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska (specjalność: czyste technologie węglowe). Profesor zwyczajny nauk inżynieryjno - technicznych (2020). Uczestnik staży zagranicznych w uczelniach wyższych (DTU, Dania 2001), instytucjach badawczych (TNO, Holandia 2005) i zakładach przemysłowych (Ahlstrom Pumps Co., Finlandia 1995), Energi E2 (Dania 1997). Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych "LABIOMEN", Członek Komisji Energetyki Polskiej Akademii Nauk, o/Katowice oraz przedstawiciel Polski w Europejskiej Inicjatywie Przemysłowej w obszarze CCS. W roku 2010 otrzymał Odznaczenie Ministra Gospodarki "Za zasługi dla Energetyki". Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty naukowo - badawcze finansowane w drodze konkursów krajowych i międzynarodowych, prowadzi współpracę z zagranicznymi instytucjami naukowymi. Autor ponad 160 publikacji naukowych oraz licznych wystąpień konferencyjnych.


Sekretarz Naukowy

Sławomir Stelmach

tel.: 32/621 63 00  |  kom.: 663 773 737  |  email: sstelmach@itpe.plOd 01.04.2021 r. pełni funkcję Sekretarza Naukowego. Stopień magistra inżyniera z zakresu inżynierii chemicznej (1994 r.) uzyskał na Wydziale Chemicznym, stopień doktora nauk technicznych z zakresu inżynierii środowiska (2004 r.) - na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, natomiast stopień doktora habilitowanego (2019 r.) - na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dziedziny jego profesjonalnych zainteresowań obejmują przede wszystkim termiczne metody przekształcania odpadów, produkcję i aplikację adsorbentów węglowych i węglowych paliw niskoemisyjnych oraz technologie oczyszczania gazów procesowych. Jest autorem i współautorem ponad 130 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych, monografii i rozdziałów w monografiach, ponad 150 ekspertyz i opracowań naukowych, a także współautorem kilkunastu patentów. Jest członkiem zespołu ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji - KIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, a także członkiem Komitetu Technicznego 216 ds. Odpadów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wolne chwile poświęca literaturze popularno-naukowej oraz literaturze faktu.


Główny Księgowy

Agata Rybczyńska

tel.: 32/621 66 00  |  kom.: 605 656 674  |  email: arybczynska@itpe.plOd stycznia 2020 roku Główny Księgowy, Kierownik Działu Planowania i Finansów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.Pracownik Instytutu od 2012 r. (w tym od 2015 r. Kierownik Zespołu Planowania, Kontrolingu i Zamówień Publicznych, od 2018 r. Z-ca Kierownika Działu Planowania i Finansów). Absolwentka kierunku "Rachunkowość" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Obszar zainteresowań to zagadnienia z zakresu sprawozdawczości finansowej, rachunkowości i dziedzin z nią związanych. W pracy zawodowej dąży do nieustannego doskonalenia wiedzy praktycznej i aktualizacji wiedzy teoretycznej z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji podatkowej, sporządzania sprawozdań finansowych i ich analizy oraz wykorzystywania tej wiedzy dla celów zarządczych.


Kierownik Zakładu Transformacji Energetycznej

Karina Ignasiak

tel.: 32/621 63 56  |  kom.: 664 024 692  |  email: kignasiak@itpe.plUkończyła w 2006 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej studia na kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności Racjonalne Gospodarowanie Energią, gdzie w 2010 r. obroniła pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Od 2011 r. jest zatrudniona w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla, gdzie w latach od 2015 do 2020 pracowała na stanowisku Kierownika Zespołu Przygotowania Paliw. Do głównych obszarów kompetencji dr inż. Kariny Ignasiak należą zagadnienia dotyczące mechanicznych i termicznych technologii przygotowania paliw i odpadów do ich energetycznego wykorzystania, niskoemisyjne paliwa węglowe oraz gospodarka wodorowa. Interesuje się zagadnieniami z obszaru psychologii innowacji, w tym motywacją do pracy twórczej, zarządzaniem zamianą oraz psychologicznymi aspektami transformacji gospodarczej. W 2019 r. ukończyła studia pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu - specjalność Psychologia w Biznesie i Zarządzaniu. W 2021 ukończyła studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu na kierunku Psychologia, gdzie w ramach pracy magisterskiej zajmowała się zagadnieniami dotyczącymi gotowości do zmiany kadry sektora górniczego w perspektywie energetycznej transformacji gospodarki. Od 2021 pełni funkcję Kierownika Zakładu Transformacji Energetycznej w Instytucie.


Kierownik Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Tomasz Iluk

tel.: 32/621 65 54  |  kom.: 665 792 052  |  email: tiluk@itpe.plW 2007 roku Tomasz Iluk ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w specjalizacji Siłownie Cieplne oraz Maszyny i Urządzenia Energetyczne a następnie w 2012 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka na tym samym wydziale. Od 2008 pracował na stanowisku inżyniera w Instytucie a następnie adiunkta. Od 2015 roku pełnił funkcję kierownika Zespołu Technologii Zgazowania w Centrum Badań Technologicznych Instytutu. Do głównych obszarów kompetencji należą: technologie recyklingu oraz odzysku surowców z odpadów na drodze konwersji termicznej, chemicznej oraz metalurgicznej, technologie chemicznego wykorzystania gazów procesowych i optymalizacje technologiczno-środowiskowe instalacji przemysłowych pod kątem wdrażania GOZ. Tomasz Iluk zajmuje się również technologiami energetycznego wykorzystania węgla, biomasy oraz odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem technologii zgazowania), technologiami oczyszczania gazów procesowych wraz z ich energetycznym wykorzystaniem oraz analizami ekonomiczno-finansowymi i studiami wykonalności innowacyjnych technologii wykorzystujących paliwa stałe oraz odpady. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych, kilkunastu ekspertyz i opracowań naukowych. Jest członkiem Komisji Energetyki oraz Komisji Ochrony Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Jest również członkiem Rady Programowej konferencji Rynek Gazu/Rynek Ciepła. Od 2021 pełni funkcję Kierownika Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Instytucie. Prywatnie realizuje się w letniej i zimowej turystyce górskiej czytając w chwilach odpoczynku literaturę współczesną.


Kierownik Zakładu Technologii Koksowniczych

Bartosz Mertas

tel.: 32/621 62 44  |  kom.: 607 288  033  |  email: bmertas@itpe.plUkończył w 2001 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej studia na kierunku technologii chemicznej w specjalności pomiary fizyczne w technologii chemicznej. W roku 2014 uzyskał tytuł doktora w dyscyplinie technologia chemiczna na wydziale Energetyki i Paliw w Akademii Górniczo-Hutniczej. Bezpośrednio po studiach zatrudniony w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla. Od 2019 roku pełnił funkcję z-cy dyrektora Centrum Badań Laboratoryjnych. Do głównych obszarów kompetencji należą: ocena właściwości surowców do procesu koksowania, zagadnienia modelowania procesu koksowania, optymalizacja składów mieszanek węglowych do produkcji koksu o oczekiwanej przez klienta jakości a także alternatywne dodatki do wsadu węglowego. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych, kilkudziesięciu ekspertyz i opracowań naukowych. Dr inż. Bartosz Mertas jest reprezentantem instytutu w Komitecie Technicznym nr 144 i 220 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jest również audytorem technicznym Polskiego Centrum Akredytacji. Aktywnie uczestniczy w pracach oddziału karbochemii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH) będąc jego skarbnikiem oraz zastępcą przewodniczącego Koła SITPH w Instytucie. Od wielu lat aktywnie udziela się w ZHP będąc instruktorem harcerskim. Od 2021 pełni funkcję Kierownika Zakładu Technologii Koksowniczych w Instytucie. W wolnych chwilach swoje zainteresowania ogniskuje na fotografii.


Kierownik Zakładu Ochrony Powietrza

Jolanta Telenga-Kopyczyńska

tel.: 32/621 63 50  |  kom.: 600 164 741  |  email: jtelenga@itpe.plUkończyła w 2001 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Śląskiej studia na kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska. W tym samym roku i na tym samym wydziale ukończyła również studia podyplomowe w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem. W 2021r. uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. W Instytucie pracuje od 2004 roku, początkowo jako pełnomocnik dyrektora ds. zarządzania jakością a od roku 2015 pełniła funkcję kierownika Zespołu Inżynierii Środowiska w Centrum Badań Technologicznych Instytutu. Do głównych obszarów kompetencji należą zagadnienia ochrony środowiska, tj: nowoczesne i niskoemisyjne urządzenia grzewcze, optymalizacja nakładów finansowych na ograniczanie niskiej emisji, rozwój metod i procedur analityczno-bilansowych do osiągnięcia neutralności ekologicznej miast czy ocena efektywności środowiskowej technik ochrony środowiska i mobilne techniki monitorowania oraz oceny jakości powietrza. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych, kilkudziesięciu ekspertyz i opracowań naukowych. W wolnych chwilach swoje zainteresowania ogniskuje na efektywnym zarządzaniu czasem i medytacji.


Kierownik Laboratorium Chemii Analitycznej

Edyta Misztal

tel.: 32/621 62 38  |  kom.: 664 025 323  |  email: emisztal@itpe.plW 2007 roku Edyta Misztal ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Śląskiej w specjalizacji Technologia Chemiczna i Ochrona Środowiska a następnie w 2009 studia podyplomowe na Wydziale Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w specjalizacji Nowoczesne Metody Zarządzania i Technologie w Koksownictwie, a obecnie realizuje przewód doktorski na tym samym wydziale. Od 2008 pracowała na stanowisku inżyniera a od 2010 asystenta w Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Do głównych obszarów kompetencji należą: badania właściwości paliw stałych, paliw wtórnych oraz produktów ich termochemicznej konwersji, badania stężeń substancji szkodliwych dla środowiska w procesach termochemicznej konwersji biomasy, węgla, koksu i innych substancji węglopochodnych, a także oznaczanie i bilansowanie rtęci w procesach technologicznych wraz z zagadnieniami ograniczenia emisji rtęci do atmosfery, jak również badania właściwości fizykochemicznych odpadów paleniskowych w celu wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów. Jest uczestnikiem licznych projektów związanych miedzy innymi z usuwaniem rtęci z paliw stałych przed procesem spalania/zgazowania, na drodze pirolizy niskotemperaturowej. Od roku 2016 pełniła funkcję zastępcy kierownika Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych w Instytucie. Od 2017 roku pełni funkcję członka Komitetu Technicznego KT 220 - Naturalne Paliwa Stałe Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Od 2021 pełni funkcję Kierownika Laboratorium Chemii Analitycznej w Instytucie. W wolnych chwilach aktywnie uprawia squash i bieganie.