Odpady, które mają być poddane termicznemu unieszkodliwianiu stanowią często specyficzną mieszaninę złożoną z substancji organicznych, wody oraz substancji nieorganicznych. Ich skład wpływa na wybór procesu unieszkodliwiania termicznego mieszaniny, między innymi pirolizy, zgazowania lub spalania.

Wybór właściwej procedury termicznego unieszkodliwienia odpadów zależy również od ich własności fizycznych, termicznych i chemicznych.

Od własności fizycznych takich, jak stan skupienia: gaz, ciecz, ciało stałe lub mieszanina tych faz, zależy sposób ich magazynowania, czy sposób transportowania do reaktora. W następnym etapie podawania odpadu do komory spalania, sposobu mieszania odpadu (jako paliwa) z czynnikiem utleniającym: powietrzem, tlenem lub parą wodną, konieczna jest znajomość gęstości odpadu, jego lepkości oraz zależności lepkości od temperatury.

Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa i trwałości stosowanych urządzeń technologicznych w procesie unieszkodliwiania odpadu (m.in. zbiorników, mieszalników, pomp, armatury, palników, wymurówki, urządzeń oczyszczających spaliny) są własności korozyjne odpadu.

Laboratorium Chemii Analitycznej Instytutu Technologii Paliw i Energii posiada aparaturę badawczą pozwalającą na oznaczenie wymaganych własności fizycznych, m.in.: gęstość, temperatura mięknienia, temperatura zapłonu w tyglu otwartym (metoda Marcussona) oraz temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym (metoda Pensky`ego Martensa), temperatura krystalizacji, lepkość (metoda Englera, Rutgersa) oraz lepkość dynamiczna.

Wszystkie oznaczenia wykonuje się zgodnie z właściwymi normami lub procedurami wewnętrznymi uwzględniającymi potrzeby klienta.

Zapraszamy do współpracy! 

Przygotował: Ireneusz Suwak 
Laboratorium Chemii Analitycznej, ITPE

Literatura:
Listwan, I. Baic, A. Łuksa ? Podstawy Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi; Politechnika Radomska, Wydawnictwo; 2009
Nadziakiewicz, K. Wacławiak, S. Stelmach ? Procesy Termiczne Utylizacji Odpadów; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; 2007
PN-EN ISO 3219:2000 ? Tworzywa sztuczne; Polimery/żywice w stanie ciekłym lub jako emulsje albo dyspersje; Oznaczanie lepkości za pomocą wiskozymetru rotacyjnego przy określonej szybkości ścinania.