Kolejne spotkanie w ramach działalności Ogólnokrajowej Sieci Labora toriów Nadzorowanych LABIOMEN już za nami. W dniu 18 maja 2023 roku o godz. 10.00, odbyło się szkolenie pt.: ?Doskonalenie technik analitycznych badań właściwości paliw stałych (część 13)?.

Wydarzenie to było okazją do spotkania i dyskusji na tematy dotyczące między innymi sposobu wykorzystania biomasy stałej, badań biegłości, działalności normalizacyjnej oraz zmian w dokumentach wydawanych przez PCA.

W trakcie szkolenia wygłoszono następujące referaty:

  • ?Magazynowanie energii. Czy biomasa surowa oraz odpadowa może być przydatna w produkcji elektrod??, M. Wojtaszek-Kalaitzidi, E. Misztal;
  • ?Współspalanie słomy poryżowej sposobem na częściowe rozwiązanie problemu smogu w aglomeracji Delhi?, J. Zuwała;
  • ?Zmiany w obszarze nowelizacji norm dotyczących badań parametrów jakościowych węgla i biomasy?, B. Jagustyn;
  • ?Omówienie harmonogramu badań biegłości w roku 2023. Podsumowanie badań biegłości przeprowadzonych w roku 2022?, M. Mastalerz;
  • ?Zmiany w dokumentach PCA dotyczące labora toriów badawczych?, S. Magiera-Wilgucka.

Instytut Technologii Paliw i Energii składa uczestnikom podziękowania za liczny udział.

 Przygo towała: Nina Bą torek-Giesa
Labora torium Chemii Analitycznej