W latach 2014-2021 ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w Polsce wzrosła z 10,3 mln Mg do 13,7 mln Mg. Średnio ok. 8,5 mln stanowią odpady zmieszane, natomiast ilość odpadów selektywnie zebranych odpadów wzrosła z 2 mln Mg w 2014 r. do prawie 5,5 mln Mg w 2021 r.

Frakcje odpadów zebranych selektywnie dzieli się na: papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale, tekstylia, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe oraz odpady biodegradowalne.

Frakcja, który ma największy udział w zbiórce selektywnej to odpady biodegradowalne, których udział w stosunku do wszystkich zebranych frakcji wynosi średnio 37%. Ilość zbieranych odpadów biodegradowalnych wzrosła z ok. 580 tys. Mg w 2014 r. do ponad 1,8 mln Mg w 2021 r. Odpady niebezpieczne, tekstylia oraz metale stanowią niewielki udział we wszystkich zbieranych selektywnie odpadach. Natomiast w przypadku frakcji, takich jak odpady gabarytowe, papier i tektura, szkło oraz tworzywo sztuczne, można zaobserwować stały wzrost w zbiórce selektywnej. W 2021 r. zebrano ponad 780 tys. Mg szkła, ponad 750 tys. Mg odpadów wielkogabarytowych, 550 tys. Mg papieru i szkła oraz ponad 520 tys. Mg tworzyw sztucznych.

Przedstawione dane statystyczne pokazują, że największy udział w zbiórce selektywnej mają odpady biodegradowalne, zatem wskazane jest włączenie tych odpadów do procesów recyklingu organicznego, w celu osiągnięcia obowiązkowych poziomów przygotowania do ponownego użycia oraz recyklingu zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2519).

 


W Zakładzie Ochrony Powietrza prowadzone są prace związane z szeroko pojętą analizą statystyczną i rynkową dotyczącą gospodarki odpadami w Polsce.

Zapraszamy do współpracy.Przygotowała: Martyna Nowak
Zakład Ochrony Powietrza

Źródła: Główny Urząd Statystyczny