Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym komisji (UE) 2015/1186 z dnia 24 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (MOP), wszystkie ogrzewacze wyprodukowane od 1 stycznia 2018 r., z pewnymi, dokładnie określonymi wyjątkami, powinny zostać oznaczone tzw. etykietą energetyczną.

Podstawową informacją umieszczoną na etykiecie MOP jest klasa efektywności energetycznej. Klasa energetyczna (C, B, A itp.), wynika z obliczonego zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/1186 współczynnika efektywności energetycznej (EEI). Wydaje się, że MOP posiadający wyższą klasę, będzie zużywał mniej paliwa do wyprodukowania tej samej ilości ciepła, w porównaniu do MOP oznaczonego niższą klasą.

Sprawdźmy, czy jest to prawda. Wartość współczynnika efektywności energetycznej EEI obliczamy ze wzoru:

  • dla MOP zasilanych paliwami kopalnymi: EEI=(1,00 x A) -10% + B
  • dla MOP c.o. zasilanych biomasą: EEI=(1,45 x A) -10% + B

gdzie:
A – oznacza sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń, wyrażoną w procentach.
B – oznacza współczynniki korekcji uwzględniające m.in. możliwość regulacji temperatury, zużycie energii na potrzeby własne itp.

B = F(2)+F(3)-F(4)-F(5)

Powyższe współczynniki oblicza się według ZAŁĄCZNIKA VIII Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/1186 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Na pierwszy rzut oka, podobnie jak w kotłach widać, że promowane są MOP zasilane biomasą (zwiększony współczynnik z wartości 1,00 na 1,45).

Dla pełniejszego obrazu, co jeszcze promuje klasa MOP (np. kominka), zerknijmy co ukrywa się w członie „B” wzoru.

I tak F(2) odpowiada za „skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury w pomieszczeniu”. F(2) może mieć wartość min. 0%, w przypadku oferowanej przez MOP jednej mocy cieplnej, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu lub wartość max. 7%, jeśli MOP został wyposażony w układ z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i sterownikiem tygodniowym.

F(3) to odpowiednio po 1% EEI za:

  • regulację temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności osób,
  • regulację temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna,
  • opcję regulacji na odległość.

Na pierwszy rzut oka wydaje się więc, że o klasie MOP stanowić będzie nie tyle oszczędność paliwa, co jego pochodzenie (paliwa kopalne/biomasa) i funkcjonalności oferowane przez szeroko pojęty układ sterowania, w jaki wyposażony zostanie MOP. Proszę jednak zwrócić uwagę, że automatyczne wygaszenie kominka czy obniżenie jego mocy, w przypadku gdy wyszliśmy z pomieszczenia lub je wietrzymy, to w dłuższej perspektywie znaczna oszczędność paliwa zużywanego w sezonie grzewczym.

Znając lub przewidując charakter pracy planowanego do zakupienia MOP oraz znając powyżej podaną teorię, jesteście Państwo w stanie, w pełni świadomie odpowiedzieć sobie na zadane w tytule pytanie.

 Przygotowało: Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki
Zakład Ochrony Powietrza