W ostatnich kilkunastu latach można zaobserwować znaczny przyrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice w krajach Unii Europejskiej. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, wśród nich m.in.: unijna polityka klimatyczna, system dopłat i preferencyjnych rozliczeń, zwiększenie sprawności modułów fotowoltaicznych, a także zwiększona dostępność urządzeń PV dla konsumentów, w tym również indywidualnych. Zwiększona moc zainstalowana w fotowoltaice z biegiem czasu będzie się wiązać ze zwiększającym się strumieniem odpadów fotowoltaicznych – wycofanych z użytkowania instalacji PV. Ponieważ odpady te należą do grupy odpadów ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), zgodnie z prawodawstwem unijnym podlegają wysokim poziomom odzysku. W ramach współpracy naukowej pracowników Instytutu Technologii Paliw i Energii oraz Politechniki Śląskiej przeprowadzono prognozę rynku poużytkowych paneli fotowoltaicznych w UE.

Wyniki tych prac zostały niedawno opublikowane w artykule pt. Prediction of the market of end-of-life photovoltaic panels in the context of common EU management system.

Sugerowanym sposobem zagospodarowania poużytkowych modułów fotowoltaicznych jest poddanie ich wysokowydajnemu recyklingowi. Istniejące instalacje temu służące obecnie mają charakter demonstracyjny. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest niewielka ilość generowanych odpadów. Niemniej w ciągu najbliższych kilku lat sytuacja ulegnie zmianie i konieczne będzie wdrożenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami fotowoltaicznymi. W artykule oszacowano masowe strumienie odpadów fotowoltaicznych generowanych do 2050 roku w poszczególnych krajach UE. Na podstawie tej predykcji scharakteryzowano europejski rynek odpadów PV, jak również zapotrzebowanie poszczególnych państw członkowskich na instalacje recyklingu.

Artykuł został opublikowany w ramach polityki wolnego dostępu (Open Access).

Zapraszamy do lektury!Przygotowała: Agata Wajda
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym