Produkcja energii elektrycznej i ciepła oparta na spalaniu węgla wiąże się nieodzownie z emisją spalin i powstawaniem znaczących ilości stałych pozostałości po tym procesie. Celowo nie użyto słowa odpadów, które jest powszechnie stosowane do określania tego typu materiałów. Należy jednak mieć świadomość, że określenie „odpad” jest pojęciem sztucznym. W odniesieniu do procesów spalania węgla dotyczy zazwyczaj substancji powstających w ich efekcie, które nie znalazły zastosowania i muszą być składowane.

Powstające w wyniku procesów spalania węgli materiały takie jak popioły lotne, żużle, stałe odpady z suchych i mokrych wapniowych i sodowych metod odsiarczania gazów odlotowych, ale także piaski ze złóż fluidalnych oraz mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych w zdecydowanej większości stanowią pełnowartościowe surowce mineralne określane mianem ubocznych produktów spalania (UPS). Jednak, aby UPS znalazły zastosowanie w obszarach surowcowych i/lub produktowych, konieczne jest spełnienie wymogów norm technicznych krajowych lub europejskich dotyczących poszczególnych potencjalnych zastosowań.

Oczywiście nie zmienia to faktu, że wszystkie rodzaje UPS posiadają odpowiednie kody odpadów. Można odnieść wrażenie, że to właśnie utwierdzona w świadomości ludzi wizja, iż pozostałości po procesach spalania węgla stanowią jedynie odpad, a nie substytuty wielu minerałów masowo wykorzystywanych na co dzień, tworzy barierę w ich powszechnym zagospodarowaniu.

UPS mogą znaleźć zastosowanie w takich obszarach jak: produkcja cementu, materiałów budowlanych, stabilizacja gruntów, podbudowa dróg, rekultywacja gruntów, a nawet w rolnictwie, co pozwala oszczędzać zasoby naturalnych surowców mineralnych. Dla osób zorientowanych w sprawie nie ma wątpliwości, że UPS-y stanowią niezwykle cenne źródło surowców mineralnych. Zatem uzasadnione jest poszukiwanie wszelkich możliwych sposobów zagospodarowania ubocznych produktów spalania ze świadomością, że jest to zawsze działanie spełniające wymogi zrównoważonego rozwoju.

Promowanie haseł bezodpadowej energetyki węglowej (BEW), gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i minerałów antropogenicznych (MA) powinno służyć „ocieplaniu wizerunku” ubocznych produktów spalania oraz zwiększeniu ich społecznej akceptacji.

 Opracował: Tomasz Radko tel. 32 6216 752
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym